Еремия или Исус | World Challenge

Еремия или Исус

David WilkersonAugust 1, 1982

Еремия беше забележителен пророк от Стария Завет. Всяка дума, която проповядва беше като разрязващ плътта меч. Той толкова много ядоса политиците и църковните лидери, че те го хвърлиха в затвора.

Чудя се какво ли би проповядвал Еремия, ако живееше днес! Вероятно същото послание, което каза на отстъпилия от вярата Израел. Би застанал в църквите ни днес и би извикал: "Горко на пастирите, Които погубват и разпръсват овцете…Ето, Аз ще ви накажа за злите ви дела…Защото и пророкът и свещеникът се оскверниха…Аз съм против пророците…Аз ще ги накажа…" (Еремия 23).

На правещите компромиси, хладки християни, Еремия би извикал: "Защото земята е пълна с прелюбодейци…пътищата им са зли…И силата им неправедна…людете Ми са нечестиви…Изговарят видения от собственото си сърце…Божиите деца станаха лекомислени и глупави…извратиха думите на живия Бог…

Затова, ето, Аз ще ви забравя съвсем, И ще отхвърля от присъствието си вас…И ще докарам върху вас вечен укор, И вечен срам…" (Еремия 23)

Това бяха думите на Еремия към Божия народ Израел, но въпреки този вид проповеди, Божия народ изостави вярата си. Те се обърнаха към идолите. Присмиваха се на греха. Отхвърлиха жертвения олтар. Тръгнаха след езическите идоли, идолопоклонството, прелюбодейството — всеки вид мерзост. Станаха долни и грешни. Бог позволи на Вавилон да ги отведе в робство за 70 години.

Но през цялото време този плачещ пророк гледаше към деня, в който Бог щеше да посети народа Си и да промени сърцата им. Еремия знаеше, че Бог съжаляваше народа Си и ги обичаше с вечна любов. Той пророкува: "Защото, като насоча очите Си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тая земя; ще ги съградя, и няма да ги съборя…Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат люде, и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце." (Еремия 24:6–7).

Еремия беше прав! Бог наистина върна Израел в земята. И за кратко те Му служеха с цялото си сърце. Но после отново обърнаха гръб на Бог. Върнаха се при идолите! Върнаха се към езическите си пътища! Божият народ започна постоянно да отпада от вярата си, станаха коравовратни, непослушни.

Бог разбра, че Израел нямаше да пази закона. Те многократно нарушиха завета, който Той направи с Авраам и Моисей. Неверието им ги унищожи. Бог каза: "Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ." (Евреи 8:9)

От този ден нататък Бог започна да търси нови хора. Той щеше да издигне нов израилев дом, духовен народ. Щеше да направи Нов Завет с нов Израел.

"Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет…Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; защото те престъпиха Моя завет, поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ…Но ето заветът, Който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще положа закона Си във вътрешностите им, и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде; защото ще простя беззаконието им, и грехът им няма да помня вече…" (Еремия 31).

"И ще направя с тях вечен завет, че няма да се отвърна да ги диря, за да им правя добро; и ще туря в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпят от Мене…Както докарах върху тия люде всичко това голямо зло, така ще докарам върху тях и всичкото добро, което им съм обещал." (Еремия 32:40–42)

Заветът представлява споразумение! Бог се съгласи да направи нещо ново за един нов народ. Бог вече не зачиташе Израел — еврейската нация. Той се обърна към езичниците и към всички, които биха Го приели с вяра.

Апостол Павел обяснява: "Не всички ония са Израил, които са от Израиля…нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство…Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство." (Римляни 9:6–8).

Също и: "Защото не е юдеин оня, външно такъв…но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно…което е на сърцето…" (Римляни 2:28–29).

Всички истински вярващи сега са духовното семе на Авраам! Ние, които вярваме, сме наследниците сега. Ние бяхме осиновени като новия Израел и вече всички завети и обещания ни принадлежат. Новият Завет беше предназначен за вярващите — Христовите деца само чрез вяра.

Ние живеем в деня, за който мечтаеше Еремия — времето на Новия Завет. Колко много би се радвал да живее днес той и да види пророчеството си изпълнено!

Както беше пророкувано Христос беше изпратен от Отец да изпълни Новия Завет. Той подпечата договора със собствената Си кръв. Той го пусна в действие в деня, в който умря. Това означава, че Бог не се отнася към нашето поколение както към това на Еремия. Ние имаме по–добър договор базиран на по–добри обещания. Посланието на Еремия от Закона е изпълнено сега в завършеното дело на Исус Христос. И каква разлика има само между гръмотевицата на Еремия и милостта на Христос.

"Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него." (Йоан 3:17)

Църквата днес прилича все по–малко на Исус. А много служители приличат все повече на Еремия. Аз също виждам компромисите в църквата днес и искам да изгърмя срещу тях като Еремия.

Виждам как се влачат християните, как показват телата си облечени в бикини. Виждам духовният им мързел, как са погълнати от спорт, веселби и партита. Няма бреме за изгубените души. Много малко молитва, отдадени на секс, обикалящи в хубави коли, играещи Пакман, шляещи се. Дори не се замислят много за идването на Исус. Някои от тях лъжат Господ. Казват че са християни, а все още пият, пушат марихуана, събират се с компании. Хиляди християни въобще не се тревожат, апатични са. Не плачат! Не постят! Иска ми се да заплача!

Оставам насаме с Исус, затворен с Библията си и се моля: "О, Господи, дай ми гореща проповед! Нека ги помета! Нека ги разтърся толкова силно, че да паднат на колене и да се покаят. Господи, ядосан съм! Тъжен съм! Това ме разстройва…Искам посланието на Еремия…постави в устата ми гръмотевицата на пророк…"

Считам, че Божия човек трябва да вика срещу греха, където и да го види. Няма да направя компромис да и да не нарека греха с истинското му име. Но в същото време това не трябва да бъде осъждение. Трябва да имаме предвид, че Бог обича хората Си и че е направил Завет да изцери и да спаси това поколение. Човек, който гърми срещу греха като пророк, трябва да знаем много и за Божията милост също така.

17–та глава от Йоан е красива илюстрация на посланието в Новия Завет — посланието на Исус. Това беше последния час на нашия Господ. Той беше в градината, молещ се на небесния Си Отец за Своите ученици. Моля да си спомните, че Петър щеше да Го предаде след няколко часа. Тома щеше да се съмнява в Него. Всички ученици щяха да Го изоставят и да се върнат по домовете си. 120–те, които по–късно щяха да отидат в горницата, също щяха да Го изоставят.

Но Исус не ги обвини. Чуйте тази невероятна молитва!

"Отче, ти ги даде на Мен и те опазиха Моето слово…те приеха думите, които Ти ми даде. Аз съм прославен в тях…те не са като този свят…славата, която ми даде, Аз я дадох на тях…нека знаят, че ги обичаш, както обичаш и Мен…" (Йоан 17)

Ние казваме: "Но Исусе, не виждаш ли какво има в сърцето на Петър? Той е страхливец! Той ще Те предаде! Как ти се струва, че на съмняващия се Тома му е дадена славата Ти? Тези ученици са пълни със страх и треперят! Как може да си помислиш, че са приели словото Ти? Как може да се молиш да бъдат обичани, когато са толкова слаби?

О, да! Грехът им щеше да Го наскърби! Но Новият Завет вече беше разпореден — щеше да включва опрощение, милост и благодат. "Ще простя престъпленията им…Повече няма да помня греховете им!"

Под Стария Завет Еремия проповядва: "Греховете ви са ви отдалечили от Него. Бог ще ви остави и ще ви направи укор!"

Но Исус каза: "Нито Аз те осъждам. Иди си и повече не греши…Елате вие, които сте отрудени и обременени и намерете почивка за душите си…"

Нещата вече се бяха променили. Грехът все още е омразен на Бог, но вече имаме жив Спасител, седнал отдясно на Отец, молещ се за нас. Той се моли така: "Отче, пази ги от лукавия. Обичай ги със същата любов, с която обикна и Мен. Прости им отстъпничеството…пази ги със силата на Твоето име…"

Когато беше отхвърлен от хората, Еремия се моли: "Да не простиш беззаконието им, Нито да изличиш греха им пред лицето си; Но да се съборят пред Тебе; Ти подействувай против тях във време на гнева Си." (Еремия 18:23 — бел.пр). С други думи: "Господи, накажи тези живеещи в компромис хора! Изпрати съд и проклятие! Покажи гнева Си срещу греха, о, Господи!"

А сега чуйте Павел в Новия Завет. Той пишеше до църквата в Коринт, която беше плътска, пълна с раздор, егоистична, привързана към света и слаба в моралните стандарти. Въпреки това апостолът се обърна в писмото си към тях по следния начин: "до Божията църква, която в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призовани да бъдат светии заедно…Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа…Винаги въздавам благодарения на моя Бог за вас за Божията благодат, която ви е била дадена…по който начин се потвърди свидетелствуването за Христа между вас…Който и докрай ще ви утвърждава…" (1 Коринтяни 1:1–8). В следващият момент Павел казва: "Казаха ми, че между вас има много разпри…" (стих 11)

Светии в Христос? Защо се държат по–скоро като шайка бунтовници! Те все още бяха "бебета в Христос". Апостол Павел не писа само до някои от най–добрите им светии, той писа до цялата църква. Но те все още бяха обичани. Той не ги обвини и не им проповядва закона. Без да прави компромис с греха им, той ги учеше на Божията благодат.

Исус не се отказва от нас, защото сме още плътски или незрели, или слаби. Божият народ днес има нужда от по–малко шамари и повече от Неговата милост и любов, въпреки че все още има много плътщина. Аз го тълкувам по този начин — сега, когато сме в Исус Христос, в Неговата сигурност, нека си сътрудничим с незрелостта и плътското, което все още живеят с нас.

Посланието на Еремия и Стария Завет беше: "Страхувайте се от Бог, покорявайте се на заповедите Му и бъдете благословени — или не се покорявайте и бъдете отхвърлени."

Посланието на Исус и Новия Завет е: "Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми…Който не Ме люби не пази думите Ми…" (Йоан 14:23–24)

Можете да забравите всички проповеди относно това защо Божия народ е непокорен. Защо продължават в греховете си. Това е просто поради липса на молитва и нечетене на Библията. Не е "духът на този век". Не е поради големите изкушения. Не е защото не свидетелстваме или не постим. Най–вече е поради липса на любов към Исус. Исус ни предупреди: "понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

Исус се опитва да ни каже: "Не се нуждаете от гръмък Еремия, за да стоите далеч от греха и света. Трябва просто да се събудите и да се приближите към мен. Без осъждение. Без вина. Без страх. Просто ме обичайте изцяло и ще изоставите греховете си."

Павел попита коринтяните: "Що искате? С тояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух?" (1 Коринтяни 4:21)

Толкова е трудно да научим, че в Новия Завет Христос ни обича независимо от това кои сме и какво правим. Помислете! Той обича грешниците докато са в греховете си. Но ти можеш да презреш любовта Му, да я отхвърлиш и да бъдеш загубен, дори когато Той те обича!

Моля ви спомнете си най–славното обещание на Стария Завет: "Те не ще отстъпят от Мене…" (Еремия 32:40)

В Старият Завет нямаше такова обещание. Това беше договор между Бог и хората. От човека се изискваше да пази своята част, или договора се разваляше. Бог каза: "Те не опазиха завета Ми, така че ще направя нов…" Но този Нов Завет не е между Бог и хората! Бог знаеше, че ние не можем да спазим нашата част. Той вече трябваше да спази не само Своята част, но и нашата. Той направи едностранен договор със Своята част. Ние не правим нищо, а само вярваме и се покоряваме от любов. Той обещава да пази всички вярващи да не се отдалечат от Него.

Бог всъщност казва: "Вие не сте в състояние да сте ми верни. Обещанията ви са празни. Човешките ви усилия ще се провалят. Отсега нататък Аз ще ви пазя свръхестествено. Аз ще спазя вашата част. Повече няма да се отдалечите от Мен — аз имам грижата!"

Истина е! Прочетете го! "Те няма да отстъпят от Мен…"

Ще кажеш: "О, ами всичкия грях. Върлува наркоманска епидемия…алкохол…безразборен секс…" Бог казва: "Аз ще ви пазя по време на изкушението, което идва да изпита земята."

Ти ще кажеш: "Ама телевизията става толкова мръсна! Филмите днес се правят в ада. Изкушенията са ни обиколили от всички страни…" Бог казва: "Ти не ще Ме изоставиш…Аз ще те пазя да не паднеш и ще те представя безгрешен пред Божия трон с огромна радост."

Ще кажеш: "Но мен ме е страх! Хората отпадат от вярата. Сатана се опитва да ме обезкуражи! Самотен съм, объркан съм! Бъдещето изглежда черно! Хората се развеждат навсякъде. Домове се разпадат. Не знам какво става с този свят…" Бог казва: "Ти няма да ме изоставиш…Аз ще те държа в дланта на ръката Си, не се страхувай. Ще възстановя всичките ти години, които е изпояла гъсеницата. Ти ще бъдеш помирен и приет."

Ти ще кажеш: "Ами ако падна накрая? Ами ако се завлека и падна отново в грях? Ами ако духа на този свят ме изкуши и аз се подхлъзна и ме изхвърлят?" Бог казва: "Ти няма да се отделиш от мен. Аз не съм ти дал дух на страх. Когато врагът дойде като потоп, Аз ще издигна преграда пред него! Аз ще те доведа до Себе Си."

Пророците предвидиха, че Бог ще издигне армия в последното време — осветени хора. Христос няма да се върне за болна невяста. Той няма да се върне за победена, разбита и осакатена от грях църква. Той няма да се върне за облечен в мръсни дрехи народ — опетнени с разложението на този зъл век. Не! Христос ще се върне за свят народ, победители, вярващи, които са постигнали победата над цялата сила на дявола!

Как ще издигне Бог такава свята, чиста, силна армия?

  1. Той ще изпрати пробуждане на служителите Си. "Та ще очисти левийците, И ще ги претопи като златото и среброто; И те ще принасят Господу приноси с правда." (Малахия 3:3)
  2. Той ще възстанови бракове, изцери семейства и ще премахне горчилката — лично и чрез благодатта Си. "Ето, Аз ще ви изпратя пророк (духът на) Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен; И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия." (Малахия 4:5–6)
  3. Той ще накара Святия Дух да ни изпрати голямо обръщане! "Но, казва Господ, даже и сега се обърнете към Мене С всичкото си сърце, С пост, с плач, и с ридание; И раздерете сърцето си, а не дрехите си, Та се обърнете към Господа вашия Бог; Защото милостив и щедър, Дълготърпелив и многомилостив…" (Йоил 2:12–13)

Мързеливото, каращо я през просото, мислещо за спорт поколение ще се обърне? Ще плаче? Ще пости? Ще раздере сърцето си? Ще се обърне към Господ с цялото си естество?

ДА! Милостивият Бог е обещал да го направи. Единственото, което може да попречи на Бог е неверието. Ако се пресегнеш във вяра, обещанията за възстановяване са твои и мои. Ние няма да се заклещим в някаква си суха пустиня както стана с Израел. Ние отиваме в Обещаната Земя! Можем да почувстваме как Бог увещава хората Си от цял свят.

Духът върши Неговото дело, измъкващ хората от студенината им, греха им и духовното им робство.

Ако ние не се предадем, ако не обичаме Бог, Духа ще излезе на улицата и ще издигне нов народ само за една нощ! Наркомани, проститутки, алкохолици, гангстери — те ще заменят тези, които отказват да се предадат на движението на Духа.

Ние не отхвърляме Еремия, нито посланието му. Той изяви Божиите думи в неговото поколение. Но сега виждаме как Исус ни дава възможност да изпълним всички заповеди чрез вяра в кървавата жертва на Кръста. Днес е ден на милост, а не на гняв.

Благодаря на Бог за новия завет на милост, любов и благодат. Бог да е на помощ на онези, които отхвърлят подобно предложение! Те ще умрат в греховете си!

Download PDF