Божието видение за църквата на последното време! | World Challenge

Божието видение за църквата на последното време!

David WilkersonMay 23, 1994

Искам да споделя с вас онова, което вярвам, че е Божието видение за църквата Му на последното време. То е базирано на откритото Божие Слово, защото Библията ясно очертава какво ще представлява църквата на Исус Христос точно преди завръщането Му.

Църквата в Америка със сигурност е далеч от онова, което Бог искаше да бъде. Всъщност, по-голямата част от онова, което виждаме да се случва днес в името на Христос, е мерзост. Но има и много църкви остатък, пръснати из страната и по света, които живеят според святите Божии стандарти. Те водят свят живот, проповядват праведност, вярват в свръхестествените дела. Тези църкви са живи, пълни с Божия Дух и влияят върху живота на цели общества в името на Исус.

Но в по-голямата си част, цели деноминации днес функционират без Святия Дух. Те са лишени от присъствието на Исус, разорени са от всички духовни дарове. Те практикуват форма на религия без никаква сила, осъдително или спасително послание. Чувстват се уютно в своя свят и са настроени повече политически, отколкото духовно. Те се чувстват добре с греха, глезят хомосексуалистите, затварят очите си пред разводите, присмиват се на свръхестественото, отхвърлят всяко поучение за небето, ада, покаяние и съд.

Такива църкви се чудят дори дали Бог е жив. Те са толкова студени, слаби и плахи, че света им се подиграва! Нямат абсолютно никакво влияние, уважение или въздействие в обществото.

Но новозаветната църква караше демоните да треперят! Тя изпрати цели легиони от тях в бездната, молеше се и вратите на затвора се отваряха, караше управниците да се свиват от страх. Никое оръжие не можеше да успее срещу нея! Онези вярващи имаха такава вяра, че сакатите започваха да подскачат, просяците ставаха евангелизатори. Те вярваха в духовното и отваряха слепите очи, отпушваха глухите уши и изцеряваха всякакъв вид болести. Дори възкресяваха мъртвите!

Аз не казвам, че Божията църква на последното време ще бъде копие на църквата от първи век. Не, аз казвам, че тя ще бъде по-велика от нея! Тя ще бъде по-могъща, по-силна, с по-голямо откровение за Исус. Ще има по-голямо помазание от Духа от когато и да било, по-голямо дори и от онова на Петдесятница! Бог винаги пази най-доброто вино за накрая!

Пророк Данаил потвърждава това. Той каза, че някои пророчески истини са заключени, за да се разкрият в последните дни:

„...защото думите са затворени и запечатани до последното време.... и никой от безбожните няма да разбере; но разумните ще разберат” (Данаил 12:9-10).

Божият народ ще започне да разбира „нови неща от Словото!” Те вече са в Библията, но просто не са били докрай открити. Данаил каза, че ги вижда, но не можа̀ да ги разбере, въпреки цялата си Божествена мъдрост: „И аз чух, но не разбрах...” (стих 8).

Но днес Святия Дух е открил тези неща на духовни, разбиращи светии!

„А както е писано: "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят." Но на нас Бог откри това чрез Духа; защото Духът изследва всичко, дори и Божиите дълбочини” (1 Коринтяни 2:9-10).

Святият Дух живее в нас, за да ни открива тези скрити неща!

В момента Господ подготвя мощна, но смирена армия от пастири според Своето сърце. Той подготвя и събрание от остатък гладни овце, които са напуснали апатията и греха на съвременните църковни институции. Сцената се подготвя за тази църква, срещу която адските порти няма да устоят. Тя ще бъде гореща, а не хладка и ще разтърси самите основи на ада. Никоя сила на земята няма да е в състояние да я пренебрегне или презре!

Ето какво виждам в Библията да е Божието видение за тази църква от последните дни:

Може да не искаш да приемеш следващото ми твърдение. Но, както аз виждам нещата, евангелието на Исус Христос не е било „проповядвано изцяло” в това поколение! Освен чрез служенията на някои праведни мъже и жени, евангелието, което чуваме днес, не е онова, което Павел нарече „изцяло проповядвано”.

Павел можа да каже на своето поколение: „... аз изцяло съм проповядвал благовестието на Христос” (Римляни 15:19). И той описа това „изцяло проповядвано” Евангелие като много повече от думи. То е Евангелие на думи и дела!

„Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мен, за да приведе езичниците в покорност – чрез слово и дело” (стих 18).

Павел казваше: „Езичниците се обърнаха към Христос не само заради проповедите ми, но защото думите ми бяха придружени със свръхестествени дела!”

„Със силата на знамения и чудеса, със силата на Божия Дух, така че от Ерусалим и около него, чак до Илирик, аз изцяло съм проповядвал благовестието на Христос” (стих 19).

Ако Павел беше проповядвал и поучавал без знамения и чудеса, посланието му не би имало пълно въздействие. Не би било изцяло проповядвано Евангелие! Той каза на коринтяните: „Наистина, апостолските признаци се показаха между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела” (2 Коринтяни 12:12).

Обърнете внимание на думите на Павел в този стих: знамения, чудеса, велики дела. Повечето християни днес се свиват от страх, когато ги чуят! Защо? Защото тези думи са били превърнати в мерзост от безскрупулни, гладни за власт проповедници и учители!

През последните четиридесет години ние сме били свидетели на страшно извращение с изцяло проповядваното Евангелие. Много интелигентни, обичащи Христос вярващи са били шокирани или разочаровани от подигравките или неправилното използване на свръхестествените дела от шарлатани, които са поставили себе си високо като хора на вяра и мощ. Тези лъжци са превърнали изцяло проповядваното Евангелие в акт на гордост и лична печалба.

Виждате ги как са се развихрили по телевизията и вестниците. Виждате търгашество, театралничене, фалшиви изцерения, необосновани твърдения, кражба на пари, преиграване – все отвратителни в Божиите очи неща. Това е един от най-срамните епизоди в историята на църквата!

И като че тези извращения не бяха достатъчни, та се появи и „евангелието на просперитета”, което се прибави към тях. Всъщност, да приемеш Христос означава да „спечелиш от тотото”! Означава да имаш обещание да забогатееш – коли, дрехи, къщи, земя. Каквото и вярващия да „изговори в съществувание”, то трябва да стане реалност в живота му. Най-лошото е, че това евангелие описва Исус като къркащ вино спортен фен, който обича да глези „хлапетата” си!

Най-голямата от всички трагедии е, че точно тези извращения са причината много имащи страх от Бог пастори, евангелизатори и миряни да се обърнат от истината на изцяло проповядваното Евангелие. Те не искат да имат нищо общо със знамения или чудеса.

Но, възлюбени, Бог все още е Бог и Той е мощен в правенето на чудеса и знамения! Той все още е нашия Изцерител и иска да се покаже силен за онези, които Му вярват! Велики свръхестествени дела се случваха в новозаветната църква – без никакви извращения, без реклами и без никой да изисква цялата сила и власт. Служението на Павел е пример за това:

В Троада Павел проповядва толкова дълго послание, че един младеж на име Евтих заспа, докато седеше на прозореца. Момчето падна от третия етаж, и Библията казва, че Евтих „го вдигнаха мъртъв” (виж Деяния 20:5-12).

Когато Павел отиде на мястото, той накара всички да замълчат. Тогава направи онова, което беше правил Илия – легна върху мъртвия младеж. Изведнъж, живота се върна в Евтих. Тялото възкръсна, върна се от мъртвите! Какво мощно чудо!

А когато то се случи, Павел не изпрати навън всички, за да разказват, че се беше случило чудо. Той не покани Евтих да го придружава в евангелизаторските му пътешествия и да свидетелства за възкресението си. Нямаше брошури, които призоваваха: „Вижте момчето, което падна от сградата и умря. Бог го възкреси от мъртвите! Чуйте проповедите на Павел – човек с голяма вяра и сила!”

Не, нищо такова не се случи. Вместо това, всички просто се върнаха на третия етаж, имаха общение, а Павел продължи да проповядва. Библията дори не споменава Евтих по-нататък. Защо? Защото църквата очакваше да се случват свръхестествени дела! Те проповядваха пълното Евангелие с чудеса и знамения!

Тези велики дела бяха наричани „необикновени чудеса”:

„При това Бог вършеше необикновени чудеса чрез ръцете на Павел, така че дори когато носеха кърпи или престилки от неговото тяло на болните, болестите се отмахваха от тях и злите духове излизаха” (Деяния 19:11-12).

Как може кърпи или престилки да приемат слава? Павел изпращаше вярващите по улиците с такива предмети, а те от своя страна казваха на другите: „Светиите са се молили над дрехата. Ако вярваш в Бог и я облечеш, Той ще те изцери.” Когато хората полагаха тези предмети върху челата, крайниците или телата си, те бързо се изправяха от леглото или постелката, върху която просеха. Биваха изцерявани!

Тези „необикновени чудеса” станаха очаквана част от ежедневния живот и поклонение на вярващите. Не беше необходимо да посещават някакви огромни събрания с фанфари, за да ги видят. Не, те виждаха тези велики дела като част от ежедневното си ходене с Господ!

Ето какво искам да кажа: ако само проповядването можеше да изпълни желанията на Бог, Америка щеше да е спечелена за Христо преди много време. Помислете за онова, което се случи в Ефес след три месеца смело проповядване:

„... някои се закоравяваха и не вярваха, а злословеха учението пред множеството...” (стих 9).

Ефес беше безбожен, идолопоклоннически град, предаден на окултизъм. Населението беше превзето от окултна литература и практики, магии, магьосничества. И след три месеца на смело проповядване от страна на Павел, хората се закоравиха още повече.

Но тогава Бог започна да извършва необикновени чудеса чрез ръцете на Павел. Изведнъж болните бяха изцерени, куците получиха здрави крайници, а слепите възстановено зрение!

Точно тогава демоничните сили в Ефес се раздразниха. Седемте синове на един свещеник на име Скева отидоха в къщата на някакъв човек, за да се опитат да изгонят демоните от него „в името на Исус, когото Павел проповядва”. Но легионът в този човек се обърна срещу седемте и ги атакува, разкъса дрехите им и жестоко ги преби. Те избягаха, за да спасят живота си, крещейки голи!

Тръгна слух из града: „...и страх обзе всички тях, и Името на Господ Иисус се възвеличаваше” (стих 17). Хората възкликнаха: „Учениците на Исус имат власт над демоничните сили!”

Така че Павел запали клада на градския площад:

„Също мнозина и от тези, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и като пресметнаха цената им, намериха, че беше петдесет хиляди сребърника” (стих 19).

Хиляди книги със заклинания, магии, окултна наука, магьосничество – всичко изгоря! И това се случи, защото хората в Ефес бяха предизвикани с „напълно проповядваното” Евангелие – знамения, чудеса и велики дела!

Аз вярвам, че Евангелието не може да бъде проповядвано напълно, освен ако не е придружено със силата и проявлението на Святия Дух – вършене на велики дела, доказателства, че то е истина!

Павел смело заяви: „И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Духа и от сила” (1 Коринтяни 2:4).

На гръцки пише „с доказателство”. Павел казваше: „Аз проповядвам Евангелието с доказателство. Бог и Святия Дух ме подкрепят с чудеса!”

Всъщност, Евреи 2:4 казва, че Бог потвърди посланието на Павел със знамения и чудеса: „Като Бог също свидетелстваше чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване на Светия Дух според Своята воля.”

Новозаветните вярващи имаха една молитва: „...и да стават знамения и чудеса чрез Името на Твоя свят Слуга Иисус” (Деяния 4:30). Тези апостоли ходеха навсякъде, проповядвайки пълното Евангелие:

„... и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите” (Деяния 2:43). „И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа... и все повече вярващи в Господа се прибавях...” (5:12-14). „Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим, които носеха болни и измъчвани от нечисти духове; и всички се изцеляваха” (стих 16).

Накрая, ето един от най-убедителните стихове, доказващи, че проповядването на пълното Евангелие трябва да включва знамения и чудеса:

„Но те пак останаха доста време, като говореха дързостно за Господа, който свидетелстваше за словото на Своята благодат, като даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце” (Деяния 14:3).

Този стих ни казва, че апостолите дълго време служиха смело, проповядваха благодат и покаяние, а Бог им даде „да стават знамения и чудеса чрез техните ръце”!

На фона на това е църквата днес, която е станала слаба и неефективна. Защо? Защото вече не вярва в свръхестественото! Теолозите ни казват, че в един момент Бог е спрял да върши велики дела, но никой не може да каже кога е станало това!

Някои твърдят, че чудесата спрели, когато Павел умрял. Други казват, че това се случило около 150 г. сл. Хр. Но аз ви питам: кой има дързостта да назове деня, седмицата, месеца или годината, в които Бог е казал: „Стига! Правил съм знамения и чудеса в продължение на хиляди години за онези, които вярват. Но сега вече имате цялата Библия и сте по-интелигентни. Така че, ще ви отрежа! Няма да има повече чудеса, знамения и изцерения!”

Възлюбени, не се заблуждавайте! Зад цялата тази работа стои голяма измама.

Вижте, Павел ни казва, че в последните дни Сатана ще излезе „с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса” (2 Солунци 2:9). Самият Исус каза: „Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните” (Марк 13:22).

Помислете за това – демони, лъжехристи, лъжепророци – всички се опитват да потвърдят истинността на посланието си с лъжливи знамения и чудеса! Трябва ли да вярвам, че Бог ще изложи църквата на опасност от такъв силен, вършещ чудеса дявол, но ще ни остави без мощните оръжия на свръхестествените дела? Дали Той ще има църква, която казва: „Сатана може да върши знамения и чудеса, но Бог не може”? Никога! Това е абсолютно немислимо!

Библията по-скоро казва, че святия Божий остатък ще „излязат и проповядват навсякъде, като Господ им съдейства и потвърждава словото със знаменията, които ги придружават” (Марк 16:20).

Това има Бог за нас!

Ще попиташ: „Ами всички тези лъжливи знамения и чудеса сред сатанинските орди?”

Казвам ви, че точно както жезъла на Моисей погълна змиите на фараона, великите Божии дела в тези последни дни ще погълнат всички тъмни дела на дявола. Делата на Сатана ще изглеждат като нищо в сравнение с невероятните Божии знамения и чудеса!

Чудесата на църквата на последните дни ще бъдат истински, реални, неоспорими, безспорни, въпреки че няма да са широко известни. Те ще се случват от ръцете на обикновените, святи, отделени от света светии, които познават Бог и са в близки отношения с Исус.

Тези вярващи ще излязат от тайната молитвена стаичка – малка, подготвена армия, пълна с вяра, с единственото желание да върши Божията воля и да Го прослави. Те ще ходят в болници, домове, по улиците, и ще полагат ръце на болните и ще стават невероятни чудеса на изцерение, при това без фанфари. Те ще бъдат толкова мощни в молитва, че ще отворят за Евангелието цели нации. А Бог ще потвърди Словото Си чрез великите им дела!

Ако си мислиш, че си твърде обикновен, за да бъдеш използван от Бог, слушай внимателно: Бог няма да извърши делата Си в последните дни чрез големи евангелизатори или пастори. Само те няма да са в състояние да приемат голямото движение на Духа Му! Всъщност, Бог ще се нуждае от всяка домакиня, тийнейджър, възрастен човек и всички останали, които обичат да вършат великите Му дела!

Армията на последните дни ще бъде съставена от християни, които не живеят само с хляб. Нека ви обясня какво имам предвид:

Бог каза чрез Моисей:

„...човек не живее само с хляб, а човек живее с всяко слово, което излиза от устата на ГОСПОДА” (Второзаконие 8:3).

Самият Исус цитира този стих, когато Сатана Го изкушаваше в пустинята да превърне камъните в хляб.

Хлябът представлява всички естествени, материални нужди в този живот. Това включва храна, подслон, дрехи, работа, заплата. Хлябът изобразява прехраната, земните неща, от които се нуждаем, и които сами по себе си не са зло.

Бог знае, че се нуждаем от всичко това. Но множество християни живеят само за нещата от този свят! Животът им се състои в работата, къщата, плащането на сметките, и всичките им молитви са съсредоточени само върху нуждите, болките, проблемите, желанията им. Те живеят само с хляб!

Разбира се, че е почтено да имаш работа и да се грижиш за семейството си. Всичко това е част от покорството на Божието Слово и част от това да живееш с всяка дума, която излиза от устата Му. Но някои християни никога не надрастват хляба. Те прекарват целия си живот просто оцелявайки!

Например – колко млади християни и християнки прекарват цялото си време да мислят за нуждата си от партньор? Каква част от молитвите им е съсредоточена около това да молят Бог да запълни празнотата им? Те живеят само с хляб.

Колко женени двойки прекарват цялото си време, съсредоточени над изпитанията и проблемите с децата си? Това поглъща всичките им мисли и молитви. Те са съсредоточени само върху една нужда – хляба!

Исус ни научи да се молим: „Господи, дай ни ежедневния хляб” (Матей 6:11). Но преди това каза, че трябва да се молим така: „Да дойде царството Ти. Да бъде волята Ти..” (стих 10). Първо трябва да се съсредоточим върху Божиите интереси, да се молим да се изпълни Неговата воля!

За какво си мислеше най-много през последните шест месеца? Кое изразходва по-голямата част от времето и молитвите ти? Най-вече хляб, лични нужди?

Ако се фокусираш само върху хляба, тогава нямаш живот! Ти живееш в пустиня като децата на Израел. Те се будеха всеки ден и плачеха за хляб. Но след като Бог им го даде, те плакаха за месо. Те непрестанно плачеха за личните си нужди – всеки ден в продължение на четиридесет години!

Възлюбени, това е скука, робство! Бог никога не искаше това за децата Си. Вместо това, Той каза на Израел чрез Моисей: „Вие трябва да живеете чрез всяка дума, която излиза от устата Ми! Да, казах, че ще ви дам хляб, но не спирайте до тук. Продължете! Казах ви, че пред вас има земя с мляко и мед, с реки, дървета, гори, зелени пасбища и Аз искам да живеете там!”

Ако целият ти живот е съсредоточен в оцеляването, ако не се усамотяваш с Исус, не растеш в Словото Му, не подготвяш сърцето си като украсена невяста за Съпруга си – значи нямаш никакъв живот! Ти си отегчен, непълноценен! Може да ходиш на църква и да получаваш малко живот тук и там, но не даваш живот!

В този момент Бог издига хора, които не са съсредоточени само върху хляба, но се фокусират върху волята Му за полунощ! Те са уморени да живеят в пустинята на оцеляването. Всичко, което искат е да познават Бог и да вършат волята Му. Това са обикновени хора, които вече не живеят само с хляб. Обучението им е от Святия Дух в тайната молитвена стаичка!

Всеки член на армията на последните дни трябва да е готов и подготвен в сърцето си, защото Бог се приготвя да освободи великото Си, последно изливане на Духа!

Преди да дойде Исус, дойде Йоан Кръстител, „за да приготви за Господа подготвен народ” (Лука 1:17). Това беше проповед на покаяние, призив хората да подготвят сърцата си.

Павел също говори за това да бъдем „приготвени за всяко добро дело” (2 Тимотей 2:21). А Самуил каза на Израел, че Бог ще направи нещо ново за тях, ако „насочете сърцата си към ГОСПОДА, и служете само на Него” (1 Царе 7:3). Давид също каза: „ГОСПОДИ, Ти чу желанието (молбата) на смирените, сърцето им ще утвърдиш; ще направиш внимателно ухото Си” (Псалм 10:17).

В последният стих, Давид дава примерен план от три стъпки, за да познаеш Божия ум и воля за живота си:

  1. Моли Го (моли се).
  2. Приготви сърцето си да чуеш гласа Му.
  3. Той ще ти помогне да разбереш. Духът ще ти говори!

Много скоро Бог ще излее от славната Си чаша най-голямото количество от Духа Си, което света е виждало някога. Голямо осъждение ще дойде върху съседите, колегите и неспасените ти роднини. Святият Дух ще осъди за грях, правда и съдба!

Хората навсякъде по света ще страдат и ще оставят мъртвите си църкви, за да потърсят онези, които ходят с Бог. Те ще бъдат нетърпеливи да намерят някого, чието сърце е приготвено!

Възлюбени, ти си един от тези, които Бог призовава! Той ще използва стотици хиляди обикновени слуги за работата Си в последното време, за службата от човек на човека. Така че, питам те: в момента приготвяш ли сърцето си, за да се изпълни делото Му в теб и чрез теб? Или просто си седиш и живееш в пустинята?

Изповядай днес пред Бог: „О, Господи, искам живота ми да има смисъл! Знам, че в момента живея в пустинята на отчаянието, че живея само с хляб. Но искам да живея!”

Гмурни се в Словото Му. Научи се да Го търсиш всеки ден. В подготовката на сърцето ти се съдържа революционна сила! Именно чрез тази подготовка в живота ти идва смисъл и пълнота. Това променя чувствата и личността ти, освобождава сила в теб!

Когато Бог види, че си готов, Той ще ти даде големи възможности да вършиш делото Му. Дори няма да се налага да напускаш дома си. Бог ще докара нуждите пред вратата ти!

Но, внимавай: ако не започнеш да Го търсиш, ще се обърнеш към злото. „И той върши зло, защото не насочи сърцето си да търси ГОСПОДА” (2 Летописи 12:14).

Ние служим на могъщ Бог, Който точно в този момент приготвя народа Си за велики дела:

„ГОСПОД ще излезе като силен мъж, ще възбуди ревност като воин, ще извика, да, ще изреве, ще надделее над враговете Си” (Исая 42:13).

Така че – приготви сърцето си да се срещнеш с Него. Бъди подготвен слуга, екипиран и готов за голямото изливане на Духа Му в последните дни. И ще видиш славата Му да живее в теб в този последен час!

Алилуя!

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE