Съживление на святостта идва скоро | World Challenge

Съживление на святостта идва скоро

David WilkersonFebruary 1, 1982

Съживление на святостта идва в тази нация. Искрите му са вече запалени от Святия Дух, и навсякъде, където сега пътувам, има признаци на едно славно пробуждане — множества от Божии чада гладуват и жадуват за праведността. Библията предрича, че когато врагът дойде като потоп, Духът на Господа ще издигне стандарт срещу него. Святостта, истинската праведност на Христос, е този стандарт. Това опръскано с кръв знаме се издига над бойните полета на греха и развалата. И скоро, много скоро, малко по малко, ще се надигнат гласове, които ще викат към Господа: "Очисти ни! Погълни ни! Издигни ни от калта и мръсотията на тази епоха! Възстанови ни към свят живот и небесен ум! Очисти ни и ни дръж неопетнени от света!"

Младите християни, и особено младите служители, им е писнало и са уморени от всякакви религиозни игри. Омръзнало им е от всичките междуденоминационни караници и доктринални спорове. Те са гладни за вярата, която ще ги пази чисти сред това нечестиво и извратено поколение. Започнали са да призовават Господа за пробуждане в страната ни, и за видение за Божията святост.

Чувам виковете им от единия бряг до другия — основно те казват: "Не искаме някаква теологична система. Уморени сме от материалистичното поучение и проповядването, което ни оставя толкова празни и сухи. Не искаме да ни се казва как да сме успешни или преуспяващи. Млади сме и затова посланието за доброто здраве не е актуално за нас. Нуждаем се да бъдем изобличени за грях — да знаем как да скърбим за отстъпленията ни и любовта ни към удоволствията. Искаме да знаем как да предадем телата си на Христос в пълно покорство, да знаем какво означава да бъдеш свят. Нуждаем се от евангелието, което ни показва как да останем чисти в тази омърсена епоха. ".

Вярвам, че дори сега писалката ми е помазана от Святия Дух, докато споделям с вас, че Той суверенно ще се движи над църквата Си и отново ще я пробуди да закопнее за библейската святост. Избраните от Бога ще бъдат подбудени от вътрешния си човек; Духът ще изобличи и ще ги придърпа, докато вярващите още веднъж не закопнеят за духовно очистване и избавяне от силата на греха.

Отстъпилите, студените в сърцата си посетители на църкви ще бъдат разклатени и изобличени, защото Святия Дух силно ще изпита сърцата им. Съдът ще започне в Божия дом, и Господната святост ще се разкрие във вътрешния човек. Тайният грях ще бъде изложен на показ навсякъде, и много, много християни ще бъдат изобличени и предупредени от Бог да положат греховете си, да ги изоставят, или ще бъдат публично и строго съдени за тях."

Хладките и отстъпили служители ще видят стандарта на святост издигнат в земята, и или ще се обърнат към Господа с пост и молитва, със сълзи и богоугодна тъга и покаяние, или ще се съпротивят и ще бъдат утвърдени в своята тъмнина и безразличие. Но вярвам, че всеки истински служител на Христос, който копнее за възстановяване на Чистотата в църквата, ще преживее нов призив за усърдна молитва и подновена омраза към личните и националните грехове.

Ще наблюдаваме как традиционното изобличение от Святия Дух пада върху грешниците и християните в църквите по цялата страна. Считам това за факт от Святия Дух. И то вече започва да се случва. След няколко месеца ние получихме писма и телефонни обаждания от различни служители от цялата страна, които разказаха за суверенно движение на Божия Дух в църквите им, и как цели събрания са напълно разтърсени от силното изобличение на Святия Дух. Служителите съобщават, че те отново проповядват против греха и компромиса в църквите си. Говорят за хора, които тичат към олтарите и се покайват, които викат към Бога за ново кръщение на любов и очистване в душите си. Завист, огорчение и светска ограниченост се изповядват и изоставят. Хората им започват да се обръщат от нечестивите си пътища, има възвръщане към старите пътища на правдата, чрез вяра. Без да бъдат принуждавани, те започват да постят и да се молят за ново видение на милост и благодат.

Мога да ви кажа, че Бог ме преобърна напълно в служението ми! Четях книги, написани от святи автори пуритани. Богоугодни мъже, като Джон Оуен, Сибс, Гудуин, Бакстър и други. Шокиран съм от това колко сме се отдалечили от пътищата на Господа. Ранната църква ходеше в страх от Господа и живееше свят, посветен живот. Бащите ни пуритани бяха вярващи и богоугодни мъже, които мразеха греха. Преди да умре, Лутер казал: "Страхувам се, че когато си отида, това послание ще бъде забравено." Станало точно това, от което той се страхувал. Ние се отдалечихме от богословието на Реформацията. Богоугодните реформатори от миналите векове дори не биха разпознали егоистичното, евтино евангелие, което се проповядва днес на толкова много амвони.

Подобно на младите хора днес, аз също съм изморен от играене на духовни игри. Писнало ми е от мързеливото, насърчаващо егото и материалистично проповядване и поучение, които са ни отвели твърде далеч от евангелието на покаяние, святост и пълно предаване.

Това чувам на коленете си в тайната молитвена стаичка: Дейвид, прегледай себе си; погледни се в огледалото на Божията святост. Премахни целия грях и развала — гордостта, егото и амбициите. Започни да търсиш лицето на Господа с усърдие и честност. Отвикни от нещата; от материализма и гладувай, жадувай за истинската праведност — Божият дар чрез вяра в Христос. Призови Бог с натъжено сърце и се моли за свежо помазание. Често прибягвай до тайната стаичка и Го търси с цялото Си сърце и душа. Копай дълбоко в Божието слово — търси ново откровение за Божията прекрасна святост. Не обичай света и изостави всичките му удоволствия. Предай всичко — смири се и проповядвай със свята ревност против греха и компромиса. Пробуди Божия народ! Проповядвай срещу греха в Господния дом. Призови християните на покаяние! Проповядвай безстрашно, когато има богоугодна тъга заради греха! Призови хората да се смирят и да се молят!

Когато Йоан Кръстител пророкува за появата на Христос, той Го видя да идва с брадва в едната ръка и лопата в другата.

"А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля…

Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън." (Матей 3:10–12).

Йоан не видя Христос да идва с чувал на гърба си, пълен с подаръци, все едно е някакъв Дядо Коледа. Той не дойде, за да направи човечеството проспериращо и успешно. Той дойде с брадва и лопата! Христос дойде да се появи в Своя дом, за да го очисти! Да очисти означава "да почисти, да се отърве от, да отнесе навън, нечистото." Лопатата е Святия Дух, чийто мощен вятър ще издуха всичката плява на хладината и греха от Божия свят храм.

Брадвата е изобличаващата сила на Божието слово, която се задейства под помазанието на Святия Дух. Чуйте какво казва пророчеството на Йоан — "Христос ще очисти, подреже, събере, изгори и отдели! Целият компромис сега ще мине под съд! На всичката лудост на егоизма и на търсенето на удоволствия ще се гледа с презрение в Неговия съд! Всяко смесване с небогоугодни хора, които отхвърлят Христа, няма да бъде подминато! Той няма да се посвени да използва както брадвата, така и лопатата. Чакал е достатъчно дълго лозето Му да даде плод.

Повърхностните неща, плявата, всичко това трябва да се очисти. Нашият Господ ще дойде да отреже духовните корени на всички лъжеучители и двуличници. Само тези, които имат чисти ръце и чисти сърца ще дойдат пред святата Му планина. Той ще отхвърли Своя Си олтар и ще се обърне срещу много църкви, ако в тях няма съживление на покаянието".

Ако не чувате такъв вид проповядване от амвоните ви, страхувам се, че или служителят, или учителят ви е изгубил помазанието, или те са учители, които обичат да чешат сърбящите уши. Проповядването и поучението, което най угажда на Бога в тези последни дни, е това, което поставя брадвата до корена на греха в живота ни. Необходимо е проповядване, което да ни разтърси до дълбочината на сърцата ни, да покаже плявата на тайния грях и светския начин на мислене. Нуждаем се, и скоро ще получим, повече проповедници и учители с мечове в ръцете си, които ще отсекат до самата същност на нещата и ще донесат истинско покаяние и изоставяне на греха.

Ако аз, като служител на евангелието, в пълна служба към Господа — сбиблиотека, пълна с религиозни книги, и призив от Бога, падна под яростното изобличение на Святия Дух — то същото може да се случи и с теб! Не бях осъзнал колко студено беше станало сърцето ми. Не мразех греха с богоугодна омраза, както трябваше да направя. Не усещах как света бавно обземаше душата ми, правейки ме духовно слаб и сух. Вече не постех, нито се просвах в Святото Му присъствие, докато божествената Му святост не ме разтопеше и съкрушеше. Мислех си, че единственият пост за съвремието ни беше Исаевия "да освобождаваш робите и да вдигнеш тежките товари от бедните". Но аз използвах това като извинение, за да не се въздържам дори от едно хранене, което щеше да ми даде повече време за молитва.

Бях един от онези служители, които толкова многословно се гордееха: "Отказвам да погледна в сърцето си — знам, че то е нечестиво. Затова само ще оставя Исус да ми прости всичко и ще го забравя". Това звучи като новозаветно богословие, но е само половината истина. Ние никога не оставяме своята привързаност към греха; никога не стигаме до корените, докато не видим колко изключително грешни сме, и колко отчаяно се нуждаем от благодатта и милостта на Христос. Отсичаме дървото, и оставяме корените да порастат отново.

O, да, аз се молех и четях Библията си. Проповядвах и давах на нуждаещите се; и обичах съпругата си и децата си. Мислех, че съм един много честен, смирен и искрен служител. Така гледах на себе си преди Святия Дух да ме накара да се погледна честно в огледалото на Неговата праведност. Тогава видях неща, които ме шокираха. Аз не бях се предал напълно. Все още бях уловен от почти неосъзната гордост. Бавно бях умъртвяван от любовта към комфорта, охолството и признанията. Това беше предимно подсъзнателно, но все пак беше истинско. Но Бог в Своята милост ме събуди! Взе ме в Своите състрадателни ръце и ме постави върху свята земя. Това е само началото, а имах дълъг път да извървя, но аз не се обърнах назад.

Имаше и други моменти, в които Бог ме призоваваше да измина "целия път" към едно дълбоко и живото–променящо предаване, но аз бях твърде зает, за да следвам Господното ръководство. Но не и този път — ще извървя целия път, докато Той ме смири, очисти и ми даде мантията Си на истинската праведност.

Промени се случиха в живота ми, както и сега в амвонното ми служение. Част от това очистване е в музиката на всичките ми събрания, която се променя. Музикалната ни група, включително и аз, беше насочена от Святия Дух да пее и свири само издигаща Христос хвалебствена музика. Повече в събранията ни няма да има музика, която съзнателно имитира небогоугодни рок или диско групи. Няма да има забавление! Ще представяме музика, която усмирява злите духове, която издига името на Исус, която кара младите хора да искат да погледнат себе си и да започнат да гладуват за Бог.

Зная, че много музиканти ще ми повярват, когато пророкувам тук и сега, че Бог ще премахне от църквата Си всичката музика, която съблазнява небето. Лопатата е в ръката Му сега — голяма част от съвременната музика е плява, и тя ще бъде очистена. Скоро идва деня, когато певците и групите, които продължават да създават неосветена "религиозна" музика, повече няма да имат публика. Съживени млади хора, водени от Божия Дух, ще отвикнат от всяка музика, която звучи като ехо от бунтовното минало, включително и от тази, която издига нечестието. Младежите, които се връщат към святостта и чистотата, ще развият ухо за музиката, която изцелява и се покланя на Бога.

Бог ще направи ново нещо в музиката! Виждал съм го да се случва преди много време. Едно пълно очистване! То вече започва да се случва. Само тази седмица, други две групи ми казаха, че в следващите им албуми ще има повече хваление и поклонение. Един добре известен музикант ми каза: "Отскоро Бог се движи в сърцето ми. Вече ще пиша всичките си песни на колене. Никакви глупави боклуци повече. Не ме интересуват продажбите, искам само да служа на хората"

Бог ми обеща, че младежите ще се наслаждават на осветените мелодии на Духа, и един ден скоро ще ги предпочитат пред останалите. Идващото съживление на святостта ще възвърне красивата, насърчителна музика, която Христос обича. Всичките съживления на святост, през всички минали векове, са били съпроводени от очистването на музиката в църквата. Това пророчество искрено ще свидетелства на всички молещи се читатели на тази статия. И вие не чувствате ли свидетелството в сърцата ви, че промените идват — промени, които ще очистват?

В това предстоящо съживление на святост, Бог ще призове за отделяне и посвещение. Повече няма да се поставят кръпки на греха. Грехът трябва не само да се изповяда, но и да се изостави. Хората, които твърдят, че са спасени, но които си играят с прелюбодейството и блудството, ще бъдат съдени сериозно! Тези, които вървят по църковните пътеки, за да "получат спасение", повече няма да се разминат само с "казване на една проста молитва". Не! Те трябва да бъдат толкова изобличени за греховете си, че дори да ги намразят. Те няма да напускат събранията ми с лъжливо чувство за сигурност, само защото са пролели няколко сълзи и са казали малка молитва. Искам да видя как Святия Дух помита хора с такова изобличение, че те да видят "ужасяващата греховност на греха". След това искам Духа да направи повече от емоционална, повърхностна работа в тях. Искам те да видят колко са грешни и напълно безпомощни! След това искам да получат откровение за обичащата благодат на Исус Христос — ито да го получат чрез вяра, дарът на Неговата святост и праведност! Искам да пресметнат цената — да се откажат от света, неговите удоволствия и всички небогоугодни приятели — да направят пълно обръщане и да ходят с Бога.

Това съживление на святост ще бъде отхвърлено от много хора. Те ще го нарекат възвръщане към легализма; ще кажат, че това е "проповядване на Закона"; ще кажат, че то води към робство! Но те бъркат. Аз също мразя легалистичната святост. Но съживлението, което виждам да идва, има в себе си истинска, библейска святост. То ще се фокусира върху вътрешната истина и чистота. Христос ще се върне за църква без петно или недостатък, а не за църква, която се е излегнала на луксозните легла на охолството, сребролюбието и егоизма. Светското мислене е превзело умовете на Божия народ, и Божието дело трябва да го предизвика скоро.

Христос плака не за Египет, Рим или Гърция, Той плака за Ерусалим, за Своя град, в който живееха Неговите хора. Словото казва:

"И людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им" (2 Летописи 7:14).

Вие от Неговите хора ли си? Чувствате ли се наистина дълбокото вътрешно пробуждане, за което говоря? Чувствате ли подновен глад за правдата? Уморили ли сте се от празнотата и глупостта на света? Чувствате ли близостта на Неговото връщане? Нашият благословен Господ призовава ли ви да се върнете към молитвената стаичка, и към живот на предаденост и чистота?

Бъдете готови, светии! Докато либералната църква става все по–студена и по–небогоугодна, докато хладките проповедници продължават да предлагат фалшива надежда, докато този стар свят се разпада, докато всичко наоколо е престъпност, насилие, безработица и зло, Святият Дух казва: "Народе Мой! Изповядайте греховете си! Смирете се сега! Покайте се сега! Призовете Господа сега!"

Божии светии, ако усещате същото вътрешно раздвижване, помолете Бог да направи да ви се повдига от греха, светщината и материализма. Молете се за нов глад и жажда за Божията пълнота. Върнете се към тайната молитвена стая! Не пропускайте следващото движение на Божия Дух в тази страна!

Всичко, което може да бъде разклатено, ще бъде разклатено. Музиката, морала, семействата, църквите, семинариите, колежите и дори правителството!

"…А това 'още веднъж' означава премахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тия, които не се клатят."(Евреи 12:27).

Вземете това послание с вас във вашето тихо място на молитва; прочетете го с молитва, и позволете на Божия Дух да ви разтопи и да ви съкруши, и да ви помаже със свежо масло! Свят! Свят! Е нашият Бог!

"Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа" (Евреи 12:14).

Download PDF