DOPIS PRO PASTORA | World Challenge

DOPIS PRO PASTORA

David WilkersonOctober 15, 2015

Kristus viděl věci, které si v Jeho církvi zasloužily pozornost. Dal instrukce Janovi, aby zapsal Jeho slova a poslal je sedmi "andělům" církví. To je odkaz na Jeho služebníky, kteří jsou nazvání hvězdami v Jeho ruce (podívej se na Zjevení 1:16). Říká Janovi: "Miluji tyto služebníky. Já jsem je povolal a pomazal a teď jim ty máš doručit Moje slova."

Coby pastor se musím zajímat o to, jaké by to bylo, otevřít takový dopis od Jana? "Pastorovi církve v New Yorku: Toto praví Pán ohledně tvého sboru." Teď si představte, co těchto sedm služebníků cítilo.

Vezměme si například pastora v Efezu (Zjevení 2:1 - 11). Jak si tak čte dopis od Jana, vidí Krista, který se raduje ze Svého sboru. Pán oceňuje efezské za tvrdou práci, trpělivost a schopnost rozlišovat. Nenávidí zlo a stojí pevně v tom, co se týká Krista. Jak plynou roky, nikdy nepřestali dělat dobré skutky. Pastor žasne nad tím, co čte a myslí si: "Mám radost, Pán je s námi spokojen. To je dopis, ve kterém nás chválí."

Ale jak pokračuje ve čtení, dojde až k pronikavým slovům: "Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku." (Zj 2:4, ČSP) Ježíš pastora varuje:  "Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš pokání." (Zj 2:5, ČSP)

Efezský pastor musel být zděšen. Myslí si: "Činit pokání? Jinak odmítne naše svědectví? Jak se to může stát? Věříme na základě nové smlouvy. Jsme ospravedlněni vírou. Děláme charitativní a pečovatelskou práci. Teď se od nás čeká, že se vrátíme zpátky a budeme jako na začátku? Co to znamená? Jak může Ježíš takto mluvit? Jak vůbec mohu přečíst tento dopis svému sboru?"

Uvědomte si, že tento dopis je adresován zbožnému sboru. Takže to musí být v Pánových očích velmi vážná věc. Proč by jinak mluvil s takovou hlubokou naléhavostí k tak zářnému příkladu církve? On říká pastorovi: "Tvoje láska ke Mně není taková, jak bývala kdysi. Zanedbal jsi intimní vztah se Mnou. Teď čiň pokání!"

Ježíš vysvětluje, že to vše má co do činění s Jeho přítomností. Ano, efezští pečlivě konali dobré skutky, ale už neměli intimní čas s Pánem. 
 

Download PDF