MÁME VŠECHNY VÝHODY | World Challenge

MÁME VŠECHNY VÝHODY

Gary WilkersonJuly 20, 2015

Když čteme evangelia, vidíme, že vše co Ježíš dělal na zemi činil proto, aby se naplnila smlouva, kterou učinil s Otcem. Ježíš hledal ztracené ovce, otevíral oči slepých, křísil mrtvé, otevíral dveře vězení, mluvil slova věčného života, činil zázračné věci, vyháněl démony a uzdravoval všechny choroby. V každém verši evangelií Ježíš naplňoval věci, pro které jej Otec poslal.

Tímto vším, co činil, plnil Ježíš smlouvu a sliby, které dal svému Otci. “Můj Bůh bude mojí silou” (Izajáš 49:5). “Uvrhnu Svoji důvěru na Něj” (Židům 2:13). Otcova slova Ježíš naplnil i ve své potupné smrti.: “Panovník Hospodin mi uši otevřel a já se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy; tvář jsem si nechránil před nadávkami a plivanci.” (Izajáš 50:5-6).

Když Ježíš vyslovil Svoji závěrečnou modlitbu, otevřel poslední kapitolu smlouvy mezi Otcem a Synem: “Nyní mě Otče uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.” (Jan 17:5). Ještě předtím než se vrátil opět do slávy, připomněl Ježíš Otci Jeho část ve smlouvě: “Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. . . . Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. 5Nyní mě Otče uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.” (verše 1, 4).

Co toto všechno má společného s tebou a se mnou? Je to obrázek Boží lásky k Jeho milovanému stvoření! On vytvořil tuto smlouvu, protože nechtěl ztratit jediné dítě. Ježíš zde říká, “Otče, naplnil jsem svoji část smlouvy. Přinesl jsem lidstvu vykoupení a sjednotil jsem Tvoje tělo – církev. Nyní si řekneme co se stane s Mým semenem, které roste v těch, kteří ve Mne věří.”

Když to vše shrneme - Bůh nám dal Svého Syna, Syn dal za nás Svůj život a my proto dostaneme všechny výhody. “Svou lásku k němu zachovám navěky, má smlouva s ním se nikdy nezmění. . . . Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím” (Žalm 89:29, 34).
 

Download PDF