Ohnivá zeď | World Challenge

Ohnivá zeď

David WilkersonOctober 1, 1984

Dovolte, abych vám vyprávěl, jak k tomuto proroctví došlo. Gwen a já jsme se právě vrátili z evangelizačního shromáždění v městě Sacramento v Kalifornii do našeho motelu. Zapnul jsem televizi a projížděl jednotlivé stanice, abych našel program se zpravodajstvím. Jeden z kanálů vysílal záznam muzikálu slavné mladé rockové zpěvačky. Bylo to tak ďábelské, že jsem to nedokázal vypnout – byl jsem příliš omráčený tím, co jsem viděl.

Zavolal jsem Gwen a ona byla, stejně jako já, zděšená. Mladou zpěvačku hladili démoni. Kostlivci vstávali z hrobů. Sadomasochisté bili oběti, odporné okultní kreatury tančili s lidmi, prýštila krev; byla to otevřená, zjevná přehlídka násilí. Byla to vize vycházející přímo z pekla. Nemohli jsme prostě uvěřit, že by televize mohla ukazovat takovou démonickou špínu.

Vypnul jsem to ve svatém hněvu, odešel do koupelny, poklekl a vzlykal. Přehnala se přese mě strašlivá, temná předtucha. Myslel jsem na svá vnoučata. Jaké to bude, až z nich budou teenageři, když je to už teď tak ďábelské?

Moje mysl byla zaplavována tragickými obrazy morálního úpadku americké společnosti: národ vydaný napospas sexu, násilí, krveprolití, satanismu, sadismu a bezbožnosti.

Ve stejném týdnu se ve zpravodajství objevily také reportáže o malých dětech, které byly obtěžovány v jeslích po celé zemi. Jeden 85-ti letý pracovník ze střediska péče o děti byl obžalován pro sexuální obtěžování jak chlapců, tak dívek. I rodiče byli uvězněni, obviněni ze sexuálního zneužívání svých vlastních dětí. Příběhy se zdály příliš děsivé, příliš strašlivé, že by se mohly dít v Americe.

Tentýž den jsem byl informován, že policie v jednom malém severozápadním městě rozbila velký drogový gang, který řídili nejváženější lékaři, právníci a obchodníci toho města. Posílali teenagery do pekla kvůli všemohoucímu dolaru.

Jedna starší žena v Chicagu přišla o 44 000 dolarů – své celoživotní úspory – aby svůj dům zbavila „cihel rakoviny.“ Po celém národě se tisíce starých lidí stávají oběťmi podvodů a zpronevěry, poté jsou zanecháni bez peněz a zlomení, zdrcení žalem. Zločinečtí podnikatelé a mistři podvodů se z toho dostanou a žijí si jako králové ze svých nakradených peněz. Každý den nás novinové titulky informují o rostoucím počtu starých lidí, kteří jsou biti, okrádáni a zabíjeni ve svých domovech. Co to je za zvrhlé myšlení, že se může dopouštět takového násilí na bezmocných, slabých prarodičích?

Přemýšlel jsem o miliónech dětí, kteří jsou oběťmi rozvodů a odloučení od rodičů. Jaké to bude za deset let, až dají tyto rozzlobené děti společnosti najevo své nepřátelství? Co bude z tříleté holčičky, kterou jsem viděl sedět na schodech zchátralého domu, jak se snažila napíchnout párátkem svou paži, když si hrála, že to je injekční jehla? Chtěla být jako její bratr narkoman.

A co příval homosexuality? Budou naše vnoučata nucena sedět ve třídách, kde se bude vyučovat, že homosexualita je počestný životní styl – nebo dokonce preferovaný životní styl? Rád bych věděl, jestli už toho Bůh neměl dost a neposlal na celou tuto skupinu kletbu. AIDS má nejméně dvouletou inkubační dobu, stejně jako malomocenství. Toto novodobé malomocenství časem zničí víc homosexuálů než oheň a síra v Sodomě.

Po tom, co jsem právě viděl v televizi, a po duševních vizích mravního poklesu v Americe, jsem si nedokázal vzpomenout, kdy jsem cítil takovou depresi, takovou beznaděj ohledně budoucnosti, kdy jsem byl tak plný úzkosti ohledně toho, čemu musí moje děti a vnoučata čelit.

Ale přišel na mě Duch svatý, postavil mě na nohy a vlil do mého srdce povzbuzující prorocké slovo. Byl to úžasný zážitek. Neslyšel jsem žádný hlas, kromě hlasu ve svém vnitru – a bylo to průzračné, čisté a božské. To, co jsem slyšel od Ducha svatého, odstranilo všechnu zlověstnou tmu a rozptýlilo všechny moje starosti a strachy ohledně budoucnosti. Dovolte, abych se s vámi sdílel o to, co jsem slyšel.

V mé duši znělo toto jasné prorocké slovo: „BŮH ZACHRÁNÍ TEBE A TVÉ DĚTI A VŠECHEN SVŮJ LID – STANE SE OHNIVOU ZDÍ KOLEM NICH.“

Tato Ohnivá zeď bude vyšší, širší a mnohem silnější než vzrůstající zlo. Bůh pozvedne svatější, spravedlivější, oddanější, horlivější generaci než v jakékoliv době v minulosti. Kde se rozmnoží hřích, tam se mnohem více rozhojní milost.

Bůh pro sebe zabezpečí svatý lid, chráněný Ohnivou zdí – tak silnou, že ďábel a jeho hordy budou dezorientováni, nebudou schopni se dostat k těm, kdo budou za Boží Ohnivou zdí.

 • Připomněl jsem si, že Boha nelze přistihnout nevědoucího, že by si neuvědomoval zhoršující se stav v zemi.

Nevaroval nás Bůh ve svém slově, že zlí lidé budou horší a horší, budou podvádět a sami budou oklamaní? Že přijde veliké odpadnutí, že lidé budou více milovníky potěšení než milovníky Boha. Bůh bude zesměšňován, vedoucí budou terčem posměšků. Lidé propadnou zvrhlému myšlení, muži se budou obracet k mužům a ženy k ženám pro sexuální radovánky. Lidé se stanou povýšení, pyšní, nadutí, svéhlaví a tvrdohlaví, budou se opíjet; děti nebudou poslouchat své rodiče. Cizoložníci a smilníci se budou chlubit svými hříchy; i křesťané se uchýlí k cizoložství a smilstvu, ačkoliv budou pokrývat oltář svými slzami. Lidská srdce budou selhávat pro strach, až uvidí katastrofy, které budou dopadat na Zem.

 • Až se nepřítel přiřítí jako povodeň, Duch Pánův zdvihne zábranu. Touto zábranou, bariérou je OHNIVÁ ZEĎ. Duch svatý mě vedl do proroka Zachariáše. Jak skvělé bylo najít tam tato úžasná slova: „A já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho“ (Zachariáš 2:5).

Toto proroctví nám jasně říká, co udělá Bůh pro nás, pro naše děti a naše vnoučata. Tak dlouho, jak bude Bůh meškat, bude chránit své děti Ohnivou zdí, kterou Satan a jeho hordy neproniknou. Už nikdy tu nebudou jen dva přemožitelé, kteří vstoupí do zaslíbené země, jako byli Jozue a Káleb. Bůh opevní, zaštítí a ochrání určitou skupinu věřících. Ne všichni, kdo volají: „Pane, Pane,“ vejdou do této Ohnivé zdi.

 • Kdo jsou ti, kdo budou ochráněni touto velikou OHNIVOU ZDÍ? Je nemožné pochybovat o tom, kteří to jsou. Anděl byl poslán, aby je označil a pořídil seznam těch, kdo jsou zarmouceni hříchem osobním i hříchem národa.

Zachariáš řekl: „Opět pozdvihl jsem očí svých, a uzřel jsem, a aj muž, v jehož ruce byla šnůra míry. I řekl jsem: Kam jdeš? I řekl mi: Měřiti Jeruzaléma“ (Zachariáš 2:1–2).

Ezechiel nám o poslání tohoto anděla říká více: „I řekl jemu Hospodin: Přejdi prostředkem města, prostředkem Jeruzaléma, a znamenej znamením na čelích muže ty, kteříž vzdychají a naříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se u prostřed něho“ (Ezechiel 9:4).

Církev je město Jeruzalém, Boží město. Bůh ho právě teď vyměřuje, dává stranou ty, kdo mají hrůzu z hříchu – ty, kteří naříkají nad hříchem v zemi a kteří nad ním pláčí.

 • Anděl dostal dva další příkazy. Bůh, ve svém odhodlání pozvednout svaté město (lidi) a zalidnit je svatými zástupy, vyslal toto poselství dvěma směry.

 

„Nuže, nuže, utectež již z země půlnoční“ (Zachariáš 2:6).

Sever je symbolem zla, komunismu, a jeho nevlastního dítěte humanismu. Ze severu přijdou bezbožné armády, pochodující na Izrael.

 • Sofoniáš varoval: „Nebo vztáhne ruku svou na půlnoci“ (Sofoniáš 2:13).
 • Jeremiáš prorokoval: „Tedy řekl mi Hospodin: Od půlnoci přivalí se to zlé na všecky obyvatele této země“ (Jeremiáš 1:14).
 • Izaiáš volal: „Kvěl…křič…nebo od půlnoci oheň přijde [nebo působení zla]“ (Izaiáš 14:31).
 • Jeremiáš, když mluvil za Boha, řekl: „Vyzdvihněte korouhev na Sionu, zmužile se mějte, nepostávejte; nebo já zlé věci uvedu od půlnoci, a potření veliké“ (Jeremiáš 4:6).

Co je tím zlým větrem od severu, před kterým, jak nás Boží anděl vyzývá, máme utéct? Je to víc než komunismus. Je to víc než sekulární humanismus. Ty nejsou tím zlem, které proniklo do Božího domu. Boží největší starostí, znepokojením je člověko-středné evangelium, které je nyní propagováno pastory a evangelisty, kteří se dostali pod vliv tohoto „větru ze severu.“

Je tu zlý vítr ze severu, který fouká do Božího domu a oklamává zástupy Božího vyvoleného lidu. Je to druh humanismu zabalený do Písma. Je to biblí ovinutý ekonomický růst v knize Napoleona Hilla „Think and Grow Rich“ („Myšlením k bohatství“).

Toto překroucené evangelium se snaží vytvořit z lidí bohy. Říká nám: „Tvůj osud spočívá v síle tvé mysli. Cokoliv si dokážeš vymyslet, to je tvoje. Vyslov to, aby se to stalo skutečností. Stvoř to pozitivním myšlením. Úspěch, štěstí, perfektní zdraví, to všechno je tvoje – stačí jen používat tvořivě svou mysl. Změň své sny ve skutečnost použitím síly své mysli.“

Ať je jednou provždy známo, že Bůh nebude abdikovat, nevzdá se své nadvlády ve prospěch síly našich myslí, ať už negativní nebo pozitivní. Máme usilovat pouze o mysl Kristovu, a Jeho mysl není materialistická; není zaměřená na úspěch nebo bohatství. Kristova mysl je zaměřena jen na Boží slovo a poslušnost Jeho Slovu.

Žádné jiné učení tolik neignoruje Kříž a zkaženost lidských myslí. Obchází zlo naší zkažené Adamovy přirozenosti, a odvrací oči křesťanů od Kristova evangelia věčného vykoupení a zaměřuje se pouze na pozemské cíle. Svatí Boží, utečte od tohoto větru ze severu! Dovede vás k zoufalství a prázdnotě.

Dalším větrem od severu je pornografie a smyslné televizní projekty. Slyším teď tolik přiznání od křesťanů a pastorů, kteří měli návyk na pornografii, na filmy a kazety s pornofilmy a na odporně špinavé televizní programy.

Před lety jsem ve své knize THE VISION (Vidění) varoval, že se domovy Američanů změní v porno kina, kde budou Boží lidé otravovat své mysli sledováním špíny na určitých TV programech. Talířové antény na střeše za méně než 500 dolarů již brzy přinesou do spousty domovů všechny satelitní pornografické programy.

Prorokuji teď a tady, že není daleko čas, kdy křesťané, kteří jsou doopravdy oddaní Pánu Ježíši Kristu, nebudou moci mít doma ani televizní přijímač. Brzy ho budou mít doma jen odpadlí křesťané – a ti, kdo sedí a sledují takovou špínu, budou jako Lot v Sodomě – podráždění, nemorální a lhostejní ke všemu, co je duchovní a svaté.

Anděl Pána volá: „Utečte, utečte od ducha ze severu – přistupte a dýchejte jen čistý vzduch svatosti a oddělení.“

„Nuže, Sione, kterýž přebýváš u dcery Babylonské, vydobuď se“ (Zachariáš 2:7).

Sion je církev; Babylon je svět. Bůh již nedovolí dceři Sionské, aby kráčela ruku v ruce s dcerou Babylonskou.

Izraeli bylo řečeno, aby ovládnul zemi od Jordánu k Eufratu. Bůh zavřel Rudé moře, takže se nemohli vrátit do Egypta. Jenomže jejich problém neustoupil – ale zašel příliš daleko!

Když mi tohle Bůh zjevil, viděl jsem, že problém v dnešní církvi není odpadání – návrat k nestoudným a pobuřujícím hříchům z minulosti. Problém zachází příliš daleko, příliš zneužívá Boha. Víš, Babylon byl za Eufratem, blízko hranic Svaté země. Izraelci přebíhali do Babylona, užívali si s hampejznicemi, a vraceli se do Božího domu, aby pokrývali oltář svými slzami. Bůh řekl:

 • „Jakž jsem jen nasytil je, hned cizoloží, a do domu nevěstky houfem se valí. Ráno vstávajíce, jsou jako koni vytylí; každý k ženě bližního svého řehce“ (Jeremiáš 5:7–8).
 • „Biješ je, ale necítí bolesti; hubíš je, ale nechtí přijímati kázně. Tvrdší jsou tváře jejich než skála, nechtí se navrátiti“ (Jeremiáš 5:3).

Není třeba příliš rozpoznání, abychom poznali, že Amerika se stává jedním velikým hampejzem. Ale víte, že Boží dům je právě teď znesvěcený cizoložstvím, homosexualitou a smilstvem? Známí Boží muži teď opouštějí své manželky a rodiny, balí jiné ženy – a jsou v tom neúnavní. Jdou dál jako hrdinové – milovaní a uznávaní.

Díky Bohu za rostoucí počet křesťanů a pastorů, kteří odmítli svůdné volání těla a kteří rostou ve svatosti a čistotě. Ale Bůh právě teď odhaluje ty, kdo udržují tajné aférky. Prorokuji, že brzy budou odhaleni všichni homosexuální pastoři a evangelisté, kteří prohlašují, že jsou naplněni Duchem svatým, a že budou vyhnáni ze služby. Někteří z nich žijí ve lži už tak dlouho, že jsou teď duchovně mrtví. Možná mají kolem sebe zástupy, možná dělají spoustu hluku a vypadají, že jsou tak duchovní – ale Duch svatý brzy vynese všechny jejich tajnosti na světlo. Prorok Malachiáš mluví o přečišťujícím ohni, který přijde a přečistí syny Léví – službu.

Proč jsou děti ve vzpouře? Proč opouštějí Hospodina? Zachariáš řekl, že to je důsledek cizoložství a podvádění.

Pastoři, evangelisté, křesťané – dejte si pozor! Vaše hříchy již brzy padnou na vaši hlavu! Dceři Sionské již nebude dovoleno, aby se přátelila s dcerou Babylonskou. Zacházíte příliš daleko! Opusťte to! Odejděte! Jestli ne, Ohnivá zeď není pro vás. Spíš než s Božím svatým znamením na čele počítejte se znamením šelmy.

 

 • Bůh bude bojovat ohněm s ohněm! Když požárníci bojují s lesním požárem, jdou dopředu před oheň a vypalují celé úseky, tvoří překážky pro oheň. Oheň odumírá, protože tu není nic, co by strávil.

Náš Bůh je oheň stravující. Pro ty, kdo jsou ochotní vstoupit do ohnivé zdi, budou všechny hříchy a ego stráveny Jeho svatým ohněm. Když světské hříchy chtíče, cizoložství, smyslnosti s řevem sestoupí, nenajdou v tobě nic, co by mohli strávit. Budeš moci říci spolu s Kristem: „Přichází ten zlý, ale nic ve mně nemá.“

Modlitba všech oddaných Božích lidí by měla být: „Ó, Bože – strav mě. Ať Tvůj svatý oheň ve mně běsní a vypálí všechny světské žádosti, všechnu pýchu, všechny pozemské touhy, které nejsou Kristu podobné. Připrav mě pro potíže a zkoušky, které budou již brzy velice intenzivní a mocné. Přečisti mě svým svatým ohněm.“

 • Sláva Hospodinova je uvnitř Ohnivé zdi! „A já budu, praví Hospodin, jeho zdí ohnivou vůkol, a slávou budu u prostřed něho“ (Zachariáš 2:5). Satan bude zuřit hněvem. On a jeho démoni z pekla budou zmateni, jejich záměry budou zmařeny, protože nebudou vědět, co je uvnitř této Ohnivé zdi. Nebudou se toho moci dotknout, vidět to, nebo to zastavit. Ti, kdo jsou uvnitř této Ohnivé zdi, jsou nejen v bezpečí, jsou ve slávě.

Boží zájmy jsou uvnitř této zdi. Vně této zdi bude zmatek a rostoucí chaos. A čím horší podmínky nastanou, tím vyšší a intenzivnější Ohnivá zeď bude. Kristus se stane pro své věrné a oddané zdí, která je obklopí ze všech stran – Ohnivou zdí, která nikdy nedohoří.

Ať se homosexuálové a sadisté chlubí svými hříšnými způsoby! Ať pankáči hrají rock a zesměšňují společnost svými pošetilými, hříšnými manýry! Ať ďábel sestoupí na zem s velikým hněvem, protože ví, že má málo času! Ať bezbožní zuří!

Ať komunisté a humanisté kážou a praktikují své ateistické doktríny! Ať se národy připravují na válku! Ať si společnost dopřává jako padlý Řím! Ať jsou šílené davy strávené starostmi a bohatstvím a uznáním tohoto, k záhubě odsouzeného, světa!

Těm, kdo jsou uvnitř Ohnivé zdi, teď na ničem z toho nezáleží! Všechno, na čem těm uvnitř Zdi záleží, je Boží sláva. Ti, kdo uvidí a dotknou se této slávy, půjdou do celého světa – stále uvnitř Ohnivé zdi – a přinesou opravdový život všem, kterých se dotknou.

Muži ze všech národů a jazyků se jich chopí a řeknou: „Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi“ (Zachariáš 8:23).

Jak neodolatelným svědectvím budou ti, kteří budou žít uvnitř Pánovy Ohnivé zdi! Muži vysokého postavení k nim přijdou; budou se jim klanět, budou u nich hledat pomoc a útěchu, budou se jim kořit, protože: „Toliko u tebe jest Bůh silný“ (Izaiáš 45:11,14).

„Toliko v Hospodinu mám všelijakou spravedlnost a sílu, a až k samému přijde“ (Izaiáš 45:24). Člověk uvnitř Ohnivé zdi bude vyhledáván těmi, kdo jsou v nouzi. Nebude muset vyhledávat ty, kdo jsou zoufalí – sami ho budou vyhledávat.

 • Budoucnost je zářivá a slavná pro ty, kdo si nárokují Jeho slib, že bude Ohnivou zdí! Bůh ode mě navždy zahnal strach nebo starost o budoucnost mých dětí. Bude-li Bůh zůstávat, naše děti a vnoučata budou mít kolem sebe zeď vyšší, širší a žhavější než v jakékoliv jiné generaci.

V mladé generaci přichází nový průkopnický duch pro práci Pána. Teď se dokonce mladé manželské dvojice hrnou zpět do center měst, aby tu zřizovaly církve. Jeden z mých vlastních synů teď pastoruje církev v centru města Detroit. V téměř každém významném městě teď vznikají tucty domácích církví. Smělé, nebojácné, oddané, Kristem strávené mladé dvojice dávají své všechno evangeliu. Žasnu nad tím, co se děje. Církve, které kdysi uprchly na předměstí – teď Bůh pozvedá v novodobé pouliční evangelisty, kteří pronásledují ďábla v našich zkažených městech. Vědí, co to znamená, být obehnán Boží Ohnivou zdí.

„Takto praví Hospodin zástupů: Jestliže po cestách mých choditi budeš, a jestliže stráž mou držeti budeš, budeš-li také souditi dům můj, a budeš-li ostříhati síní mých: dámť zajisté to, abys chodil mezi těmito přístojícími“ (Zachariáš 3:7).

Tato Ohnivá zeď není nehybná. Bůh zaslíbil poslušným místo, kde budou chodit mezi přihlížejícími. Ohnivá zeď je neviditelná síla, moc kolem těch, kdo chodí ve svaté bázni Boží a kdo žijí v poslušnosti a úplné závislosti na Pánu.

Podívej se dnes na Pána a uplatni nárok na Jeho zaslíbení, aby byl Ohnivou zdí kolem tebe. Očekávej, že Jeho sláva bude zjevena. Modli se za své děti! Věř a uplatňuj nárok na toto zaslíbení pro ně. To je přesně to, k čemu mě vedl Duch svatý. A já, vírou, uvidím své potomstvo za touto Ohnivou zdí.

Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Download PDF