PROSTOTA, KTERÁ JE V KRISTU | World Challenge

PROSTOTA, KTERÁ JE V KRISTU

David WilkersonJuly 16, 2015

„Avšak bojím se, aby tak, jako ten had svou vychytralostí oklamal Evu, nebyly i vaše mysli svedeny od prostoty, která je v Kristu.“ (2. Korintským, 11:3).

Pavel nás varuje, abychom se neodchýlili od „prostoty, která je v Kristu“. Řecké slovo prostota zde znamená jedinost, výlučnost. Jinými slovy – „Kristova podstata není složitá a komplikovaná. Pravda o něm je velice jednoduchá: Ježíš je Bůh. On je božský, zrozený z panny, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. Ale bojím se, že jste se vzdálili od této prosté, výlučné pravdy.“

Pavel potom varuje před těmi, kteří kážou jiného Ježíše: „Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!“ (11:4) Pavel tím Korintským v podstatě říkal: „Nasloucháte jinému evangeliu, ne evangeliu Kristovu. Toto evangelium mluví o jiném Ježíši než tom, který vás spasil. A já se bojím, že se přikláníte k tomuto jinému Ježíši, který ani trochu není opravdovým Kristem.“

„Nevíte o tom, ale tito učitelé vás odvádí od Kristova božství. A nemůžu uvěřit tomu, že to snášíte! Máte s nimi strpení. Ani si neověřujete, jestli to, co říkají, je biblické. Ztrácíte schopnost rozlišit dobré a špatné. Učí vás démonickému evangeliu, v němž se velebí jiný Ježíš. A nevíte, kam vás to odvádí.“

To, co vám chci říct, se dá vyjádřit jediným veršem: „Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6). Ježíšovo prohlášení je naprosto výlučné. Žádný muslim, žádný žid, žádný hinduista ani pohan, nikdo nemůže přijít k Otci jinak než skrze Krista.

Stejně jako se Ježíš tázal svých dvanácti učedníků, ptá se i dnes: „Za koho mě lidé pokládají?“ (Marek 8:27). Učedníci odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků“ (8:28). A pak Ježíš položil tu podstatnou otázku: „Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ (8:29)

Naše odpověď musí být stejná jako ta Petrova: „„Ty jsi Mesiáš“ (8:29). Toto má být naše vyznání před celým světem, nyní i navěky.
 

Download PDF