SPOUTAT NEPŘÍTELE | World Challenge

SPOUTAT NEPŘÍTELE

David WilkersonAugust 14, 2015

"Neboť je mnoho pozvaných,ale málo vybraných." (Matouš 22:14, ČSP). Představuji si Boha, který se rozhlíží po hodovní síni a prohlašuje: "Po mnoho let jsem volal na Izrael skrze Moje apoštoly. Ale oni odmítli slyšet. Tito přítomní lidé odpověděli na moje volání, a říkám ti, oni byli vybráni. A já nedovolím satanovi odetnout nikoho z nich od mého Těla."

Víme, že ďábel ještě nebyl uvržen do svého věčného vězení. A tak zatímco oslavujeme v hodovní síni v očekávání na ženicha, bylo nám dáno nařízení. Král nám přikázal svázat ďábla a vyhodit jej z hodovní síně. Sečteno a podtrženo, máme se zvedout a provést účinnou operaci proti satanovým útokům na Tělo Kristovo.

Kupodivu tento příkaz mnoho křesťanů ignoruje. Kdykoli vidíme smutného věřícího, který prožívá bolest, myslíme si: "Nabídnu mu útěchu. Chci mu naslouchat." Nebo: "Nějak jej podpořím. Přinesu mu jídlo, nebo nabídnu finanční pomoc. Toto jsou vskutku skutky lásky, ale jen ony často nestačí.

Pokud víme o tom, že satan stěhuje lži do něčího života, žádá se od nás více než průměrně naslouchat nebo nabídnout radu. Máme se shromáždit spolu s dalšími věřícími a převzít autoritu nad nepřítelem. Ježíš nám vysvětluje, že některé druhy démonického útlaku neodejdou jinak než skrze modlitbu a půst (Matouš 17:21). S půstem a modlitbou máme spoutat nepřítele. A máme jej také vyhodit z mysli, duše a životních okolností tohoto věřícího. 

Žiješ pod mrakem deprese? Znáš bratra nebo sestru, kteří jsou na dně, protože naslouchali satanovým obviněním? Naléhám na vás, najděte modlitebníky v Kristově Těle. Jděte za těmi, kteří opravdu znají Boží srdce, a dovolte jim poukázat na to, co jsou zač.

Písmo učí, že když je zraněn jeden, všichni jsou zraněni. Proto je naprosto zásadní, abychom se shromažďovali v Ježíšově jménu, a to kvůli každému jednomu! Máme se odvolávat na Spasitelovu autoritu, spoutat nepřítele a vyhodit jej z životú věřících. Potom budeme schopni uvést každou myšlenku do poddanství Kristu. To je práce Kristova Těla.
 

Download PDF