UKRADENÉ ROKY | World Challenge

UKRADENÉ ROKY

Nicky CruzOctober 17, 2015

Když můj otec odcházel z tohoto světa, odcházel zpívaje chvály Ježíši.
Až ke konci svého života se zřekl čarodějnictví, satana a přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Moje matka jej před Jeho smrtí přivedla k Pánu a nyní tak oba dva společně v nebi tančí na zlatých ulicích, vyhřívají se v Boží slávě a radují se ze svého nového věčného domova s Bohem. Když zavřu oči, tak je téměř mohu slyšet, jak vykřikují chvály svému Králi – svému Spasiteli - svému nádhernému Zachránci.

Kéž by býval můj otec mohl užívat takového života už na zemi. Dala bych vše, abych jej viděla chválit Boha na zemi tak vášnivě, jak sloužil satanovi. Byl by tak účinným svědkem, tak mocným evangelistou, tak velkým a mocným kazatelem Božího slova.

Všechno co dělal, dělal s vášní. Jeho víra byla skutečná, silná a neuhasitelná. Byl by jistě činil zázraky. Byl by zcela důvěřoval Bohu, byl by naplněn Jeho slovem a následoval by Jej kamkoliv by jej On vedl! Jeho srdce by hořelo pro záchranu duší! On byl totiž takovým typem člověka.

Místo toho, aby se krčil před satanem, mohl trávit svůj život tím, že by mu ubližoval, porážel jej a dělal mu modřiny. Mohl mít na svět takový vliv! Jen kdyby můj otec našel Ježíše v raném věku.

Nenech satana, aby ukradl tvůj život a srdce stejně, jak to udělal mému otci. Nebuď sváděn jeho lžemi. Nebuď oklamán jeho šarmem nebo odveden pryč jeho prázdnými sliby. Vlož svoji víru na Ježíše. Dej svůj život tomu, který tě chce pozvednout, nikoliv tě srazit. Tomu, který tě miluje a stará se o tebe. Tomu, který přináší skutečnou moc a sílu, nikoliv drobné pokrytecké triky.

Nenech satana, aby tě okradl způsobem, jakým to udělal mému otci. Nedovol, aby tě oslepil vůči pravdě Boží dobroty. Vlož svoji důvěru ve výjimečného Boha!

“Zloděj přichází jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.” (John 10:10).

 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF