ŘEKNI JEN ANO! | World Challenge

ŘEKNI JEN ANO!

David WilkersonMarch 3, 2016

Požádal jsem Hospodina, aby mně objasnil význam Pavlova rčení: “Dejme se Duchem řídit” (Galatským 5:25). Když jsem přistupoval k tomuto předmětu, tak jsem se modlil: “Hospodine, učiň ať je to pro mě vše jasné a srozumitelné.” Zde je to, jak věřím, že mně Duch odpověděl: zlatý klíč pro porozumění našeho chození v Duchu není složitý. Nevyžaduje to teologický trénink. Ve skutečnosti je to tak jednoduché, že většina z nás to nemůže nevidět. A pokud jsme schopni uchopit tuto jednu pravdu, můžeme vstoupit do života, který je osvobozený od úzkosti, který má správný směr a vyznačuje se dokonalým odpočinkem. Duch na mě učinil dojem těmito třemi jednoduchými slovy: “Řekni jen ano!”

ŘEKNI JEN ANO!

Jakmile toto rčení zablikalo do mého vědomí, odpověděl jsem: “Hospodine, to je skutečně jednoduché. Ale co to znamená?”

Všechno se to vrací k verši, který psal Pavel Galatským. Apoštol statečně prohlásil: Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno: ‚Ano‘.” (2. Korintským1:20). Podle Pavla chození v Duchu začíná, když řekneme sebevědomé, nepoddajné “božské ano” ke všem Božím slibům. To znamená mít neoblomnou jistotu, že  Hospodin dodrží každý slib v Bibli. Říká to: “Otče, četl jsem Tvé sliby a všem jim říkám ano. Věřím Tvému slovu pro mě.”

Uvažuj nad Jakubovým pokáráním: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane” (Jakub 1:6–7).

Nyní tedy víme, co to je “božské ano”. Tak co tedy Pavel míní tím “Amen” v tom stejném verši? Slovo samo o sobě znamená doslova: “Tak ať je to jak chce, můžeš důvěřovat.” Ve stejném kontextu oddílu - “Amen”- znamená rčení: “Věřím Tvému slovu pro mě, Hospodine. Tak ať se naplňuje v mém životě.”

Download PDF