​MOC MODLITBY | World Challenge

​MOC MODLITBY

Jim CymbalaMay 25, 2019

Ačkoli svět učinil obrovské pokroky v pochopení atomové energie a jaderné fúze, většina z nás jen velmi málo porozuměla, jakou moc má nejstarší, dynamický zdroj síly, který existuje — modlitba. Ve skutečnosti jsme ještě nezačali užívat nekonečnou moc a možnosti, které nám byly dány k dispozici, když voláme k Pánu.

Kniha soudců zaznamenává temné období v historii Izraele. I když jim Bůh dal zemi Kanaán, jak slíbil, Izraelci se opakovaně obrátili zády k jeho příkazům a neovládli plně zemi, jak jim Bůh nařídil. Místo toho, aby Kenaance vyhnali, uzavírali s nimi smíšená manželství a začali uctívat kenaanské modly, před kterými je Bůh vážně varoval.

 „Po Ehúdově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. I vydal je Hospodin napospas Jabínovi, králi kenaanskému,… I úpěli Izraelci k Hospodinu, protože Jabín po dvacet let Izraelce krutě utlačoval.“ (Soudců 4,1-3)

Tento útlak trval nepřetržitě dvacet let, takže žádný z mladých Izraelců nikdy nezažil svobodu. Vykořisťování a strádání byly součástí jejich každodenního života — až se jednoho zvláštního dne něco změnilo. V naprostém zoufalství Izrael volal k Hospodinu, až přišel průlom, a všechno se změnilo.

Bůh dal prorocké slovo soudkyni Deboře. Ta, inspirována Duchem Božím, poslala zprávu muži jménem Barák, že Pán chce skrze něj porazit nepřátele: „Vstaň, protože toto je den, v němž Hospodin vydal Síseru do tvé ruky. Cožpak nevyšel Hospodin před tebou?“ (Soudců 4,14). Dvacet nešťastných let otrocké služby Kenaancům by mohlo skončit, pokud by byl Barák poslušný — a on byl! „Hospodin ostřím meče uvedl ve zmatek Síseru a všechnu jeho vozbu a celý tábor před Bárakem.“ (Soudců 4,15)

O co více potřebujeme v dnešní době Baráky, kteří vyprosí na modlitbách vysvobození a pak poslechnou Boží vedení, aby kruté zajetí mohlo být ukončeno.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF