​SLOUŽÍME SPRAVEDLIVÉMU BOHU | World Challenge

​SLOUŽÍME SPRAVEDLIVÉMU BOHU

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2019

Pán vládne nad celým stvořením majestátně a s mocí. Jeho zákony řídí celý vesmír – celou přírodu, každý národ i všechny lidské záležitosti. Panuje nad moři, planetami, nebeskými tělesy a všemi jejich pohyby.

„Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem.“ (Žalm 66,7) „Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. … Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. … Tvá svědectví jsou naprosto věrná.“(Žalm 93;1-2,5)

Tyto žalmy byly napsány Davidem, který nám dosvědčuje, „Pane, tvá svědectví – tvé zákony a slova - jsou neodvolatelná. Jsou naprosto spolehlivá.“ Autor listu Židům prohlašuje, že Boží slovo je věčné a neměnné. (viz Židům 13,8)

Přemýšlejte o tom. Ve vesmíru existují zákony, kterými se celý vesmír bez výjimky řídí. Zamyslete se nad zákony, které ovládají pohyby Slunce, Měsíce, hvězd a Země. Tato nebeská tělesa byla umístěna na svá místa Božím slovem a od té doby jsou řízena zákony, které Bůh vyslovil.

Nový zákon říká, že tento veliký Bůh je naším Otcem a má se svými dětmi soucit. „Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.“ (Židům 4,15) Bůh slyší náš pláč: „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.“ (Žalm 34,17)

Bůh je ale také spravedlivým Králem, který soudí podle svých zákonů. Jeho slova jsou nařízeními, podle kterých spravedlivě vládne. Vše, co existuje, je posuzováno podle jeho neměnného slova – včetně jeho dětí.

Jednoduše řečeno, můžeme držet v rukou Bibli a vědět: „Tato kniha mi říká, kdo je Bůh. Popisuje jeho vlastnosti, charakter, sliby a soudy. Jsou to jeho zákony, z jeho vlastních úst, podle kterých soudí a vládne.“ Pohleďme, jakému mocnému Bohu sloužíme!

Download PDF