​SLOUŽIT JEŽÍŠI BEZE STRACHU | World Challenge

​SLOUŽIT JEŽÍŠI BEZE STRACHU

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid...abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.“ (Lukáš 1;68, 74-75)

Dvě úžasná požehnání jsou skryta v tomto Božím zaslíbení: za prvé má přijít Vykupitel, který nás vysvobodí od našich nepřátel. A za druhé, díky Spasiteli můžeme Bohu sloužit beze strachu, ve svatosti a spravedlnosti po všechny naše dny. Tato zaslíbení byla naplněna v Ježíšově vítězství na kříži, kde Pán porazil všechna knížectví a mocnosti temnoty a rozdrtil Satanovi hlavu.

Kristus nám zajistil, že můžeme žít po všechny naše dny beze strachu. „Dokonalá láska strach zahání.... a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“ (1.Janův list 4,18) Jan tu nemluví o neochvějné lásce, ani o zralé lásce křesťanů. Takto dokonalá láska u opravdových křesťanů nezačíná. Podle Jana je prvním krokem dokonalé lásky bezpodmínečná láska k našim bratřím a sestrám v Kristu.„Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“ (4,12)

Pokud chcete žít život beze strachu, podle Jana existuje způsob, jak toho dosáhnout. Opravdu existuje dokonalá láska, která vyhání všechen strach a prvním krokem, jak k ní dospět je: „Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat“ (4,11). Milovat se navzájem není nepodstatná věc, bylo nám přikázáno, abychom tak činili. Jan v předcházející kapitole říká: „A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.“ (3,23)

Milovat druhé je víc než odpuštění, mnohem více. Znamená to nabídnout blízké přátelství, ctít si druhé a být jim na blízku, když potřebují pomoc. Podle Jana můžeme žít beze strachu jedině tehdy, když je naše láska v souladu s Božím Slovem - když přijmeme jeho lásku k nám a milujeme se navzájem bezpodmínečně. 

Download PDF