​UVIDÍME JEŽÍŠE | World Challenge

​UVIDÍME JEŽÍŠE

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2019

Nebe! Příslib nebe je v samém jádru evangelia, ale v dnešní době na toto slovo, plné radosti, nereagujeme. Bible neříká mnoho o tom, co je nebe. Ježíš nemluvil s učedníky o slávě a majestátnosti nebe. Zločinci na kříži Ježíš řekl: „Dnes budeš se mnou v ráji,“ ale vice to nevysvětloval. (Lukáš 23,43)

Ve 2.Korintským 12,1-6 apoštol Pavel má na mysli nebe, když mluví o tom, že byl přenesen do ráje. Říká, že tam viděl a slyšel věci, které ho ohromily, a že nemá slov, kterými by to popsal. Přestože byl vděčný za svůj život a povolání, po celou dobu jeho služby jeho neustálou touhou bylo jít domů a být s Pánem. O své touze po nebi výmluvně napsal: „V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“ (2.Korintským 5,8)

Víme, že trůn Boží je v nebi a Ježíš Kristus je tam s nespočetnými zástupy andělů. Pavel říká, že jakmile tam přijdeme, uvidíme Ježíše „tváří v tvář“ (1.Korintským 13,12). Budeme mít bezprostřední, osobní přístup k Pánu po celou věčnost a z této skutečnosti by se mělo radovat naše srdce. Ježíš odešel, aby nám připravil domov, kde s ním budeme navždy bydlet (viz Jan 14,3).

V nebi nebudeme relaxovat ani „mít shromáždění“. Bible říká, že budeme vládnout s Pánem jako „královské kněžstvo našeho Boha“ (Zjevení 5,10). V tomto novém světě dostaneme napínavé úkoly a budeme Mu sloužit (viz Zjevení 22,3). V nebi nebudou slzy - „a setře jim každou slzu z očí“ (Zjevení 21,4), žádný smutek, bolest, smrt ani žádný strach.

Milovaní, ať je nebe vaší opravdovou touhou. Ježíš přijde pro ty, kteří tam touží být s Ním!

Download PDF