ABRAHAMOVA ZKOUŠKA | World Challenge

ABRAHAMOVA ZKOUŠKA

David WilkersonAugust 31, 2016

V Genesis 22:2 Bůh řekl Abrahamovi: “Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mórija. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť.”

Znáte ten příběh. Bůh ušetřil Izáka a nahradil ho beranem jako obětí. A Hospodin řekl Abrahamovi:

“Teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna. . . . protože jsi učinil tuto věc . . . proto tě jistě požehnám. . . . tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl” (Genesis 22:12, 16–18).

ON NEVÁHAL

Bůh řekl vlastně Abrahamovi toto: “Vím, že mně nikdy nic neodepřeš, dokonce ani svého vzácného syna. A protože jsi to prokázal, Abrahame, tak ti požehnám.”

Slyšte, co říká Duch v tomto oddíle:

“Druzí se možná nikdy nedozví o vašich  zkouškách víry. Můžete trpět osamoceni, aniž by bylo zřejmé svědectví o vaší poslušnosti. Ve skutečnosti si mnozí myslí, že jste svým utrpením souzeni. ‘Proč tento člověk prochází tímto vším? Nevidím, že by k tomu byl nějaký důvod. Lámu si hlavu nad tím, kde  ve svém životě pochybil.’”

BŮH PLNÍ NAŠE SLZY

Přesto můžete vědět, že Bůh, který vás vedl do vaší zkoušky víry ví, co tato zkouška znamená. Všechny vaše slzy Jím byli naplněny, každou vaši bolest sám cítil. A Hospodin vás ujišťuje: “Vše to bude končit požehnáním. Mocně to ovlivní celou vaši rodinu.”

Abraham už byl v nebi, když tyto sliby Hospodin vyplnil. Ale jeho rodina, národ Izraele, a posléze celé lidstvo mělo prospěch z jeho víry.

Download PDF