BÝT SVATÝ V KRISTU | World Challenge

BÝT SVATÝ V KRISTU

David Wilkerson (1931-2011)June 22, 2018

Každý věřící v církvi Ježíše Krista je povolaný ke svatosti – být čistý a bezúhonný v Božích očích. Takže jestliže jsi znovuzrozený, musí být svatost voláním tvého srdce. „Bože, chci být jako Ježíš. Chci chodit před tebou ve svatosti po všechny dny mého života.“

Nový Zákon nám říká, že jsme povoláni ke svatosti „jako Bůh je svatý“. Jak, ale můžeme být svatí v Božích očích?

„ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý“ (1. Petrův 1:15-16).

Když čtete o tomto tématu v Novém zákoně, měli byste být na pozoru. „Myslíš to vážně, že musím být svatý jako Ježíš? Nemožné! Byl neposkvrněný, dokonalý. Jak by někdo na zemi mohl splnit tento standard?“

To byl právě záměr zákona - ukázat nám, že je nemožné, aby se někdo vyrovnal Božímu standardu svatosti. Proto jestliže neexistuje nikdo svatý, jen Pán, může existovat pouze jeden způsob, jak se stát svatým. Musíme být v Kristu a jeho svatost musí být naší svatostí.

Pavel říká, že protože Ježíš, kořen, je svatý, pak my, větve, jsme také svatí. (viz Římanům 11:16). A Jan píše, „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ (Jan 15:5). Jinými slovy, protože jsme v Kristu, jsme svatí skrze Jeho svatost.

Ježíš jediný je dokonale svatý, a pokud někdo stojí před nebeským Otcem a je přijatý, musí být v Kristu. Naše denní modlitba by měla být: "Pane, nemám žádnou obhajobu, jen Krista. Přicházím k tobě pouze proto, že jsem v Kristu a já prohlašuji jeho svatost. Vím, že před tebou nejsem odsouzený, protože jsem v Něm!

Download PDF