BŮH CHRÁNÍ SVÉ DĚTI | World Challenge

BŮH CHRÁNÍ SVÉ DĚTI

David Wilkerson (1931-2011)April 13, 2021

Věřím, že Žalm 46 popisuje „zemi zaslíbenou“ Nové Smlouvy a ve skutečnosti představuje Boží pokoj popisovaný v Listě Židům: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.“ Tento žalm popisuje pokoj Božího lidu. Mluví o Boží stále přítomné síle, jeho pomoci v době nesnází a jeho pokoji uprostřed chaosu. Bůh je neustále s námi, jeho pomoc přichází vždy v pravý čas.

Izrael tento pokoj odmítl: „Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili jeho slovu“ (Žalm 106,24). Je smutné, že dnešní sbory jsou jak Izrael. I přes velká Boží zaslíbení – ujišťuje nás, že nám dá svůj pokoj, pomůže a plně zaopatří – nedůvěřujeme mu plně a stěžujeme si: „Kde je Bůh v mé situaci? Je se mnou nebo ne? Kde je důkaz jeho přítomnosti? Proč neustále nechává na mě dopadat strádání?“

Já slyším, jak se Pán ptá své církve: „Věříš, že dnes stále ke svým lidem mluvím? Věříš, že toužím ti dát veškerou pomoc a vedení? Věříš, že k tobě chci mluvit opravdu denně, každou hodinu, každou vteřinu?“ Naše odpověď musí být jako Davidova. Tento Boží muž zatřásl celým peklem, když o Pánovi vyhlásil: „Co on řekl, stalo se, jak přikázal, tak vše stojí.“ (Žalm 33,9)

Zde je Boží slib daný každé generaci, která uvěří, že Jeho Slovo chce k nám mluvit: „Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.“ (Žalm 33,11)
Stvořitel vesmíru s námi chce sdílet své myšlenky!

Boží slovo to ujasňuje: Bůh mluvil k lidem v minulosti, mluví ke svým lidem nyní a bude v tom pokračovat až do konce věků. Přesněji, Bůh chce dnes s tebou mluvit o tvém problému. Možná to udělá skrze své Slovo, zbožného přítele, nebo tichý, jemný hlas Ducha Svatého, který šeptá: „To je ta cesta, jděte po ní.“

Je jedno, jaký způsob používá, jeho hlas poznáš. Ovce pozná hlas svého pastýře. „Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.“ (Žalm 97,10)

Download PDF