BŮH DÁVÁ SCHOPNOST DRŽET SVÉ ROZHODNUTÍ | World Challenge

BŮH DÁVÁ SCHOPNOST DRŽET SVÉ ROZHODNUTÍ

Claude HoudeOctober 3, 2020

V Písmu je mnoho hebrejských a řeckých slov, která vyjadřují jemné rozdíly, hloubku a význam Božích závazků a „usnesení“ směrem k nám a našich slibů a rozhodnutí před Bohem. Definice myšlenky „usnesení“ ve Starém a Novém zákoně je: „Božské nařízení; prohlášení skutečného záměru a pevné vůle; výzva, která má být zodpovězena; odhodlání srdce a vůle; rozhodnutí, které vyhlásí nové období, začátek nebo konec období nebo chování; veřejné nebo osobní prohlášení nebo prohlášení, odrážející skutečné odhodlání a hluboký záměr.“

„Víra s rozhodnutím“ je výsledek setkání upřímného rozhodnutí člověka s Boží mocí, která nás provokuje a mění. V našem životě je to působení Ducha svatého a proměna. Je to Boží ruka, která drží tu naši. Poslechněte si slib, který Pavel psal Tesalonickým a který Bůh píše i vám:

„Proto se za vás stále modlíme., aby náš Bůh mohl svou mocí naplnit všechny své dobré plány milosti, které s vámi má, skrze vaši konající víru, kterou vám dá jeho moc, a jeho moc vás učiní schopnými splnit své rozhodnutí, a tak svou milostí dá život vaší víře.“

Nejdůležitější je, abychom si uvědomili, že pouze Bůh sám svou milostí a svým Duchem nás může učinit schopnými držet jakékoliv rozhodnutí. Pavel připomíná Filipským jejich jediný zdroj síly: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2,13). To je duchovní princip, královský zákon — Bůh odpoví srdci, které zcela pozná svou nedostatečnost a absolutní neschopnost Boha potěšit svou vlastní silou nebo vůlí. Je to smrt vlastní vůle, vlastních rozhodnutí, soběstačnosti a sebevědomí, co náš přivádí k moci vzkříšení. Je to spojení s Bohem — okamžik, kdy všechen nebeský potenciál, všemohoucnost a způsobilost přichází a umožní lidské rozhodnutí.

Jen jeho mocí můžeme splnit a uskutečnit rozhodnutí, která vepsal do našich srdcí svým Duchem.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF