BŮH JE ZAVÁZÁN SVÝM SLOVEM | World Challenge

BŮH JE ZAVÁZÁN SVÝM SLOVEM

David Wilkerson (1931-2011)March 21, 2019

Odvaha v modlitbě vychází z poznání něčeho, co se nazývá „závazný precedent“. Pokud pochopíte tuto pravdu, navždy to změní způsob, jakým se modlíte. Precedent je „předchozí případ“, který slouží jako příklad v následujících případech. „Závazný precedent“ je právní rozhodnutí učiněné v minulosti, které se v budoucnu stává autoritativním pravidlem pro podobné situace. Pro soudce to znamená, že musí přihlížet ke stanovisku, které již bylo učiněno.

Dobří právníci se ve svých případech pravidelně spoléhají na „závazný precedent“, protože vědí, že precedent obstojí před soudem. Prohledávají své právní knihy, aby našli příznivé případy z minulosti, které by posílily jejich argumenty u soudu, a také hledají radu u kvalifikovaných právních poradců, kteří poukazují na precedentní rozhodnutí týkající se případu.

V Bibli najdeme svaté muže a ženy, kteří hledali tento „závazný precedent“. Dokonalým příkladem je král Jošafat. Když Jošafat vládl nad Judou, čelil invazi velikého vojska. Národ se bezmocně třásl před touto mocnou silou, takže Jošafat se „rozhodl hledat Hospodina a vyhlásil půst po celém Judsku.“ (2.Paralipomenon 20,3)

Lidé se modlili, postili, přimlouvali se a činili pokání – a král přinesl před Boha Jeho „precedent milosrdenství“: „Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou!(1.Pa 20,6)  A odvolal se na Boží dřívější milosrdenství: „Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky.“ (1.Pa 20,7) 

Jošafat připomněl Bohu: „Pane, dal jsi svému lidu věčné slovo a já Ti ho nyní předkládám. Sliby dané Abrahamovi a našim otcům Tě stále zavazují k tomu, aby se naplnily i pro nás.“ Bůh Jošafatovi samozřejmě odpověděl a nepřítel Judy byl poražen. Bůh byl zavázán svým vlastním Slovem.

Buďte dnes v modlitbě odvážní a sledujte, jak Bůh ve vašem životě plní své sliby.

Download PDF