BŮH MÁ PŘIPRAVENÝ PLÁN | World Challenge

BŮH MÁ PŘIPRAVENÝ PLÁN

David Wilkerson (1931-2011)May 11, 2018

Milovaní, je důležité, abyste si uvědomili, že ostatní sledují váš život a jsou ovlivněni vaším chováním. Tak se ptám, jak se chováte? Jsou vaše děti vedené ke Kristu Jsou méně zralí křesťané inspirováni poznat Ježíše lépe díky vašemu svědectví? Jsou hříšníci přitahování k Ježíši díky vašim milujícím odpovědím? Když se setkáte ve své každodenní práci s výzvami, jste rychle připraveni se poddat Duchu svatému? Nebo si stěžujete a obviňujete a nakonec se stanete chladnými vůči vašemu nebeskému Otci?

Všechny vaše zkoušky vás potkávají, aby váš vrhly do paží Ježíše a vytvářely ve vás sladkou vůni důvěry a víry ve vašeho Pána. Máme sklon zapomínat všechny ty dobré věci, které pro nás Bůh udělal, takže je dobré sami sobě připomenout minulá vítězství a božský zákrok. Nebo si můžeme myslet, že ta poslední výzva je příliš vážná a řekneme, “Ó Bože, tentokrát je to pro mě moc, abych to vydržel.” A Bůh odpoví, “Jednoduše se podívej zpět a vzpomeň si na mě.” To je to, co udělal David, předtím než vyšel a porazil velkého Filištínce.

“Navíc David řekl, ‘Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce’” (1 Samuelova 17:37).

V jiný čas David řekl, “Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti” (Žalm 18:19-20).

Pokud se někdy cítíš, jako bys byl. Pokud se někdy cítíte káráni Bohem, můžete si být jisti, že je to z toho důvodu, že má ve Vás zalíbení a jeho plán s Vámi právě probíhá. “A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista” (Filipským 1:6).

Download PDF