BŮH PŮSOBÍ BÁZEŇ A CHVÁLU | World Challenge

BŮH PŮSOBÍ BÁZEŇ A CHVÁLU

David Wilkerson (1931-2011)December 8, 2020

Uprostřed zkoušek řekl Pán Izraeli tři věci: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. … Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ (Exodus 14, 13.14) Bůh jim vlastně řekl: „Jednoduše setrvej v pokoji. Buď zticha a vlož všechno do mých rukou. Právě teď činím něco v nadpřirozené oblasti. Vše je pod mojí kontrolou. Nepropadej panice a důvěřuj, že bojuji s ďáblem. Tato bitva není tvoje.“

Brzy na tábor padl soumrak. Byl to pro Izrael začátek temné a bouřlivé noci. Ale byl to také počátek Boží nadpřirozené práce. On poslal anděla obránce, aby se postavil mezi jeho lid a jejich nepřátele.

Milovaný svatý, jsi-li krví koupené dítě Boží, Bůh postavil mezi tebe a ďábla bojujícího anděla. A rozkazuje Ti, stejně jako Izraeli: „Neboj se. Zůstaň zticha. Věř v mou záchranu.“ Satan může přijít a vychrlit na tebe každou zlou hrozbu. Ale během temné, bouřlivé noci nepřítel nebude nikdy schopen tě zničit.

„Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.“ (Exodus 14,21)

Jaká to musela být bouře! A jak hrozné chvíle to musely být pro Izrael! Jak se k tomu postavil Bůh? Proč dovolil, aby po celou noc byla silná větrná bouře? Proč jenom neřekl Mojžíšovi, aby se dotkl svým pláštěm vod a rozdělil vlny nadpřirozeným způsobem? Jaký důvod mohl vést Boha k tomu, aby dovolil, že proběhla tato strašná noc?

Mohlo se jednat pouze o jeden důvod: Hospodin chtěl, aby jejich srdce byla naplněna bázní a chválou. Bůh po celou tu dobu pracoval a použil si strašlivou bouři k tomu, aby svému lidu proklestil cestu ven z krize. Jenže Izraelci v té době nebyli schopni to vidět. Mnoho se jich schovávalo ve svých stanech. Ale ti, kteří vyšli ven, byli svědky slavné podívané. Před nimi se rozprostíral úžasný pohled na vlny, které se zvedaly do nebetyčných výšek, na mocné vodstvo pozvedající se vzhůru proto, aby byla připravena suchá cesta přes moře. Když to lidé viděli, museli křičet: „Podívejte, Bůh si použil vítr, aby pro nás vytvořil cestu. Chvalte Hospodina!“

Download PDF