BŮH SE ZAVÁZAL, ŽE ZVÍTĚZÍŠ | World Challenge

BŮH SE ZAVÁZAL, ŽE ZVÍTĚZÍŠ

David Wilkerson (1931-2011)October 16, 2020

Když apoštol Petr kázal v Jeruzalémě o Kristu, lidé, zasaženi v srdcích Božím slovem, uviděli své hříchy. Petr je nabádal: „Čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého“ (Sk 2, 38).

Co vlastně znamená činit pokání? Opravdové pokání vyústí v zármutek, výčitky svědomí a lítost nad tím, že jsme hřešili. Odpustit může jen oběť Kristovy krve. Ale pokání je jediný způsob, jak získat opravdové uzdravení a radost. Žádná jiná cesta k pokoji a odpočinutí v Kristu nevede. Pavel píše církvi do Korintu o ovoci, které pokání přináší:

„Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň“ (2. Kor 7, 10-11).

Pokání a důvěra v Kristovu vykupující krev vede k tomu, že hřích zcela ustoupí do pozadí, a přijde milost, odpuštění a svoboda nehřešit. Žádnou duši nepřivede k obrácení pouhý lidský soucit. Ten působí jen povrchně, není schopen proniknout do hloubky duše. Tato pravda je pevně zapsána v jádru evangelia. Pokání vede k odpuštění – a odpuštění musí nutně vést k pokoji a radosti.

Břemeno hříchu – když nám v hlavě neustále probleskují vzpomínky na to, jak jsme v minulosti hřešili – nesmí být neseno dál než ke kříži. Všechen náš zármutek nad hříchem a dobrovolné ponížení musí být svrženo do očišťující studny Kristovy krve. Nakonec přijde čas, kdy každý následovník Ježíše uslyší, jak Spasitel říká:  „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11, 28).

Pokud bojuješ s hříchem, který tě stále pronásleduje, proti satanově tvrzi, zvaž následující čtyři věci:

1. Ujisti se, že věříš, že tě Pán stále miluje. Jsi stále pod Jeho milostí a slitováním.

2. Čiň pokání, požádej Pána, ať ti dá „zármutek podle Boží vůle“.

3. Přijmi Boží lásku a spolehni se na jeho zaslíbení, že ti odpustí.

4. Věř slovům Nové smlouvy: „Slituji se nad tebou, odpustím ti všechny tvé hříchy. A učiním v tobě to, co se mi líbí.“

Bůh ti poslal Ducha Svatého, který ví, jak bojovat s nepřítelem a zbaví tě všech pout. On je stálý, tichý hlas, který tě povede a posílí tě ve všech bitvách, které povedeš.

Download PDF