BŮH SLYŠÍ NÁŠ TICHÝ PLÁČ | World Challenge

BŮH SLYŠÍ NÁŠ TICHÝ PLÁČ

David Wilkerson (1931-2011)January 15, 2021

Ze všech 150 Žalmů je mým nejoblíbenějším Žalm 34. Celý tento žalm je o Boží věrnosti k jeho dětem v těžkých situacích a zkouškách. David prohlašuje: „Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. … Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. … Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. … Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“ (Žalm 34:5,8,18,20)

Všimněte si Davidova prohlášení v tomto žalmu: „Dotázal jsem se Hospodina …tento ponížený volal…“ (Žalm 34:5,7) Kdy David takto křičel k Bohu? Muselo to být tehdy, když předstíral šílenství v Gatu, v době, kdy se nemohl v přítomnosti Pelištejců nahlas modlit. Tím se dostáváme k velké pravdě ohledně Božího vysvobození. Někdy je ten nejhlasitější pláč bez jakéhokoli slyšitelného hlasu.

Sám dobře tento vnitřní pláč znám. Mnoho nejhlasitějších modliteb mého života – těch nejdůležitějších, srdcervoucích a nejhlubších výkřiků – bylo bez vydání jakéhokoliv hlasu, v úplné tichosti.

V situacích, kdy jsem byl tak zdrcený okolnostmi, že jsem neuměl mluvit, byl jsem tak zahlcený událostmi, že jsem neuměl jasně myslet a modlit se. Tehdy, když jsem seděl sám v pracovně tak zmatený, že jsem neuměl Bohu na modlitbě nic říct, mé srdce křičelo: „Bože, pomoz mi! Nevím, jak se teď mám modlit, slyš prosím volání mého srdce. Zachraň mě z této situace.“

Byli jste někdy v takové situaci, že jste řekli: „Nevím, proč se to děje. Jsem tak zahlcený okolnostmi, tak zaplaven hlubokou bolestí, že to neumím ani popsat. Bože, nevím, co říct. Co se to děje?“

Věřím, že přesně toto David prožíval v zajetí Pelištejců. Když psal Žalm 34, vyznával: „Byl jsem obklopen takovými okolnostmi, že jsem předstíral blázna, zatímco ve svém nitru jsem přemýšlel, co se to se mnou děje. Co se to stalo? Pane, pomoz mi!“

 Zdá se, že David říkal: „Ubohý muž křičel ve svém nitru, nevěděl, co nebo jak se modlit. A Bůh ho slyšel a zachránil.“ Byl to hluboký výkřik srdce, a náš věrný Pán slyší jakékoliv naříkání.

Download PDF