BŮH TĚ POVOLÁVÁ JMÉNEM | World Challenge

BŮH TĚ POVOLÁVÁ JMÉNEM

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2018

“(Hospodin) mě učinil volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil“ (Žalm 18:20). Jaké je to nádherné ujištění – Otec si nás oblíbil! V případě Davida se jednalo o těžké časy ve zkoušce. Saul vyhlásil odměnu za jeho hlavu a David utíkal, aby si zachránil život. Bůh však přišel s rachotem, aby ho zachránil a David mohl prohlásit: „Bůh mne zbavil mých protivníků, neboť jsem pro něho vzácný. Můj Bůh si mě oblíbil!“

Tyto myšlenky jsou ozvěnou Božího Slova: „Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství“ (Žalm 147:11). A opět: „Hospodin má ve svém lidu zalíbení“ (149:4).

Mohu se pokusit vás přesvědčit, že si vás Bůh oblíbil, když vám řeknu: „Jste pro Hospodina vzácní!“ Asi si pomyslíte: „To jsou milá slova. Jak je to příjemné!“ Tato pravda je ale více než pouhou příjemnou myšlenkou. Je samotným klíčem k vašemu vysvobození z každé bitvy, která zuří ve vaší duši. Je tajemstvím vstupu do odpočinutí, které vám Bůh zaslíbil. A dokud se toho nechopíte a nestane se to základní pravdou vašeho srdce, nebudete schopni snášet, co přijde v této zlé době.

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“ (Izajáš 43:1-2).

Právě teď můžete procházet hlubokými vodami a bojíte se, že budete zničeni. Z Božího Slova ale nevyplývá, že Bůh vždycky uklidní vody nebo zadrží povodeň. Ani že vždycky uhasí oheň. Slibuje ale, že tím vším projde s vámi.

Download PDF