BŮH USKUTEČŇUJE SVŮJ ZÁMĚR | World Challenge

BŮH USKUTEČŇUJE SVŮJ ZÁMĚR

David Wilkerson (1931-2011)February 13, 2020

Starý zákon nám vypráví o Jákobovi, podvádějícím, vychytralém, prolhaném muži – kterého Bůh vroucně miloval! Jeho život je naplněn úžasnými lekcemi, ze kterých se můžeme poučit o Božím jednání s lidskou přirozeností.

Nyní se podívejme na Jákobův příběh v momentě, kdy utíká od svého staršího dvojčete Ezaua. Jákob podvodem připravil Ezaua o prvorozenství a obdržel od svého otce Izáka „dvojí požehnání“, které bylo určeno prvorozenému. Toto požehnání zahrnovalo nejen všechen otcův majetek, ale hlavně znamenalo, že Jákob se stal patriarchou rodu, ze kterého měl přijít Kristus: „V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země“ (Genesis 28,14). Byl přímým předkem Mesiáše.

Je zjevné, že právě proto prvorozenství mělo obrovský duchovní význam, a jeho důležitost odhaluje ohavnost toho, co Ezau udělal, když se vzdal práva prvorozeného za mísu vařené čočky. Když se Ezau dozvěděl, že Jákob ukradl jeho požehnání, byl rozhodnut svého bratra zabít (viz Genesis 27,36.41).

Jákob utekl, a zatímco byl na cestě, Bůh mu dal neuvěřitelné vidění andělů, kteří sestupovali a vystupovali po žebříku k Božímu trůnu a plnili jeho rozkazy (Genesis 28,12). Andělé stále slouží a pracují pro nás i dnes. Poté, co Bůh požehnal Jákobovi (Gen 28,14), přidal tyto nádherné sliby: „Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil“ (Gen 28,15).

Bůh Jákobovi přísahal a řekl: „Nikdy tě neopustím, Jákobe. Budu s tebou na každém kroku tvé cesty. Můj záměr ve tvém životě se uskuteční, ať budou okolnosti jakékoliv!“ Jen stěží bychom na Jákobovi našli nějakou víru, dobrotu nebo milosrdenství, a přesto Bůh v jeho srdci viděl něco, co vyprovokovalo jeho obrovskou lásku a touhu Jákobovi požehnat. Bůh viděl za jeho chamtivost a manipulaci a věděl, že Jákobovo srdce bude ochotné nechat se změnit.

Víme, že lidé se posuzují podle vnějšího vzhledu a projevu, ale Bůh se vždy dívá na srdce. A to je přesně to, co Bůh hledá v nás – zlomené, kajícné srdce, na kterém může pracovat.

Download PDF