BEZ DUCHA SVATÉHO BEZNADĚJNÉ | World Challenge

BEZ DUCHA SVATÉHO BEZNADĚJNÉ

Jim CymbalaApril 9, 2016

Svět je plný knih o Bohu Otci, jenž stvořil vesmír, a o Božím Synu Ježíši je napsáno více knih než o komkoli jiném, kdo chodil kdy po této planetě. Není ale divné, že daleko méně knih bylo napsáno o Bohu Duchu svatém?

Ježíš při vyučování o modlitbě prohlásil: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13, kurzíva přidána). Mysleli byste si, že toto zaslíbení vytvořilo obrovskou touhu po větším poznání toho slíbeného Pomocníka – kým je a co dělá. A bylo by ještě lepší, kdybyste Ho zakusili jakožto živoucí skutečnost stejným způsobem jako raní věřící.

Duch svatý je jediným Božím agentem na zemi. Je jedinou zkušeností, kterou můžeme mít s Všemohoucím Bohem, a jedinou cestou, jak si můžeme přivlastnit dílo Ježíše Krista, a jedinou cestou, jak můžeme rozumět Božímu Slovu. Bez Ducha svatého jsme na tom stejně jako učedníci před Letnicemi – upřímní, avšak bojující se zmatkem a porážkou.

Před více než sto lety řekl veliký metodistický kazatel Samuel Chadwick: „Křesťanské náboženství je bez Ducha svatého beznadějné.“

Dokonalý obraz této beznaděje poskytuje raná církev. Tvořili ji obyčejní muži a ženy. Vůdci byli bývalými rybáři a výběrčími daní, kteří se strachy rozprchli, když byl Ježíš zatčen a nejvíce je potřeboval. Nebyli odvážní ani věrní. Ve skutečnosti víru i odvahu postrádali. Bylo nejméně pravděpodobné, že by mohli řídit cokoli křesťanského.

A přece, po události ve 2. kapitole Skutků, když byl vylit Duch svatý, tytéž lidské „nuly“ byly náhle proměněny. S odvahou a vírou obrátili své komunity, a nakonec celý svět, vzhůru nohama. Nestalo se tak díky jejich seminárnímu školení, protože žádné školení neměli. Měli však jednu věc, a to moc Ducha svatého. Ježíš jim řekl, aby na Něho ve všem spoléhali. Všichni tito raní věřící moc dobře věděli, že křesťanství je bez Ducha svatého beznadějné.

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF