BITVA, KTEROU JE TŘEBA BOJOVAT | World Challenge

BITVA, KTEROU JE TŘEBA BOJOVAT

Gary WilkersonJune 10, 2019

Kniha Jób zaznamenává mnoho otázek, které tento trpící svatý pokládal nebeskému Otci během svého velkého soužení. Proč na něho přichází tak velké utrpení? Proč je jeho život tak bezvýznamný, když býval tak plodný a prosperující? Jaký to všechno má smysl? Boží odpověď Jóbovi je neobvyklá a jedinečná, protože mu odpovídá touto otázkou: „Vytáhneš udicí livjátana?“ (Jób 40,20) Ve starověku byl livjátan obrovský mořský tvor nebo dokonce vodní příšera podobná hadu, a tady představovala boj imaginárních rozměrů.

Bůh povolává lidi, aby bojovali proti chaosu a zmatku, který ovládá dokonce celá velkoměsta. Tato bitva je důležitá a vážná a existuje, protože žádný Boží muž či žena se nepostaví a neřekne: „S tímhle se musím potýkat. S tímhle musím bojovat. Tohle nemůžeme přijmout, to by bylo, jako kdyby si livjátan svobodně vládnul bez boje.“

Bible je plná válečných analogií. Bůh nám slibuje vítězství, a to znamená, že existuje něco, co je potřeba dobýt – a zvítězit znamená, že porážka je možná. Musíme však být připraveni vést vážnou bitvu a být ozbrojeni řádnou zbrojí. „Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli … obstát.“ (Efezským 6,13)

Možná máš ve svém životě livjátana, ať už ve svém srdci a mysli, nebo v rodině. Věříš, že Bůh udělá zázrak, ale jsi už unaven bojem a nevíš, jak zvítězit. Když tě to zmáhá, nevzdávej se; když krvácíš, nevzdávej se; když ztrácíš odvahu, nevzdávej se. A jsi-li sražen, nezůstávej ležet – ale vytrvej v úsilí a použij sílu Boží moci. „Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ (Zacharjáš 4,6)

Pán je mocný v boji a žádná pekelná temnota proti němu nemůže obstát. Jak je požehnané vědět, že Duch svatý v tobě přebývá a ty nejsi sám – tak povstaň v Pánově síle!

Download PDF