BOŽÍ ŘEŠENÍ PRO SVĚT V KRIZI | World Challenge

BOŽÍ ŘEŠENÍ PRO SVĚT V KRIZI

David Wilkerson (1931-2011)June 23, 2020

Náš Pán má vždy východisko pro svět, který se ocitl v chaosu, a používal ho po celé generace, aby probudil církev. Spočívá v tom, že si povolává a vychovává své muže a ženy.

V takových časech si používá jednotlivce a skrze ně mluví k světu. Nadpřirozeným způsobem se dotýká svých služebníků, přetváří je a povolává k životu naprostého podřízení se Boží vůli. „Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích“ (Žalm 65,5). Jednoduše řečeno, Duch svatý vábí služebníka do blízkého společenství. Ten pak dostane Boží mysl a obdrží Boží povolání. Jeho duše je plná naléhavosti a on začíná chodit v autoritě Ducha.

Když si Bůh někoho vybere, aby ho oddělil pro zvláštní, vykupující úkol, povolá ho. To, jak služebník zareaguje, určí moc a intenzitu Božího doteku v jeho životě. To je výzva k odevzdání se, volá nás z aktivit světského života a vede nás k neochvějnému usilování o Boží přítomnost. Vezměme si jako příklad Mojžíše. Když se stal vůdcem Izraele, najednou to byl velmi zaneprázdněný člověk. Boží lid se počítal na miliony a Mojžíšův život byl velmi hektický, když musel rozsuzovat lid a sloužit mu od svítání do západu slunce.

Mojžíšův tchán Jetro to viděl a zasáhl. Varoval ho, že padne vyčerpáním, pokud něco nezmění. „Mojžíši, ty jsi pastor a musíš se oddělit pro službu Bohu. Vyber někoho, aby převzal práci a službu lidu, kterou teď vykonáváš ty. Pak zůstaň jen s Bohem, vejdi do jeho přítomnosti, převezmi jeho mysl, přijmi jeho slovo. To by mělo být odteď tvou prioritou“ (viz Exodus 18,19-22).

A Mojžíš dal na jeho moudrou radu. Ustanovil své zástupce, kteří měli rozsuzovat lid a delegoval na ně i ostatní věci, které měl do té doby na starosti. On sám se začal víc zaměřovat na Pána a umožnil tak Božímu povolání, aby se v jeho životě rozhojnilo. Písmo říká: „Mojžíš vystoupil k Bohu“ (Ex 19,3). „Hospodin totiž sestoupil na horu Sínaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil“ (Ex 19,20).

Mojžíš si cenil Boží přítomnosti ve svém životě, stejně jako si ji dnes cení i spousta křesťanů, kteří zažili jeho povolání a naléhavě touží být s Pánem v blízkém společenství. Bůh tě žádá, abys k němu vystoupil, setkal se s ním na hoře a dovolil mu naplnit tě znova svou přítomností.

Download PDF