BOŽÍ MOC K OSVOBOZENÍ | World Challenge

BOŽÍ MOC K OSVOBOZENÍ

Carter ConlonNovember 21, 2020

Když se Ježíš zeptal otce démonem posedlého syna na to, jak dlouho to už má, muž mu odpověděl: „Od dětství“ (Marek 9,21). Jinými slovy: už dlouho. Dlouho přetrvávající obtíže zažehly v otci touhu hledat Boží pomoc. Bůh použije obtížné období tvého života, aby v tobě probudil touhu ho hledat a uvěřit v jeho osvobození.

Vezmi například v úvahu Elijáše. Jakub 5,17 říká: „Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.“ Elijáš věděl, že jeho modlitba přinese obrovské strádání celému národu. Ale bylo to potřebné, protože král Izraele táhl lidi ke dnu cestou plnou hříchu. V podstatě chtěl Elijáš celý národ obrátit k Bohu a byl připraven se modlit až dokonce, i když to znamenalo, tři a půl roku čekat na Boží odpověď. Zjednodušeně, Elijáš říká: „Ať to stojí cokoli, Pane!“

Nyní může Bůh okamžitě po Elijášově modlitbě říct, že bylo dokonáno. Ale bylo období mezi modlitbou, kterou se modlil a odpovědí, která byla viditelná. Můžeš se modlit za členy rodiny, kteří jsou nevěřící, a Bůh může říct: „Hotovo! Slyšel jsem tvoji modlitbu a odpověď je na cestě … ale nějaký čas to potrvá. Dovolím, aby prošli obtížemi, takže jejich touhy se obrátí od světa ke mně.“

Když čteš, co se stalo v 1. Královské 18, víš, že Elijášova modlitba byla zodpovězena okamžitě, jak se domodlil, ale Bůh měl speciální načasování, aby Elijáš viděl modlitbu naplněnou. Stejně, i naplnění tvé modlitby chce čas, tak to nevzdávej! Tři a půl roku falešného klidu muselo být Izraeli vzato; potřebovali projít těžkými časy, aby si uvědomili, že potřebují Boha.

Zpátky k démonem posedlému chlapci. Když přišli učedníci k Ježíši a zeptali se ho: „Proč jsme nemohli démona vyhnat?“ Ježíš jim odpověděl, že takový duch může vyjít jedině skrze vytrvalou modlitbu a půst. Jinými slovy: „Nevzdávej se, pokud okamžitě nevidíš odpověď. Co ti Bůh zaslíbil, to učiní!“

Download PDF