BOŽÍ PŘÍTOMNOST V TEMNÉ HODINĚ | World Challenge

BOŽÍ PŘÍTOMNOST V TEMNÉ HODINĚ

David Wilkerson (1931-2011)November 17, 2020

·   „Hospodin Mojžíšovi odpověděl: ‚Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí.‘ Mojžíš mu řekl: ‚Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!‘“ (Exodus 33,14-15)

Mojžíš věděl, že to je Boží přítomnost, která je oddělila od ostatních národů. To stejné platí i dnes o Božích lidech. Jediná věc, která je odděluje od nevěřících, je Boží přítomnost a Boží vůle, která je vede a pracuje skrze ně. Boží přítomnost vyhání strach a zmatek.

Mojžíšův postoj byl zásadní. „Fungujeme jen na jednom principu. Jediná cesta jak být vedeni, abychom přežili v těchto časech, je žít v Boží přítomnosti. Pokud je Bůh uprostřed nás, nikdo nás nemůže zničit. Ale bez něj jsme bezmocní, omezení a neschopní. I kdyby všechny národy světa se spoléhaly na své mocné armády, železné vozy a schopné vojáky, my budeme důvěřovat Pánu.“

Uvažuj nad králem Ásou, mužem, který přivedl Boží lid k nečekanému vítězství nad etiopskou miliónovou armádou. Byla to Boží přítomnost, která rozptýlila nepřítele: „Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: ‚Hospodine, jen ty můžeš pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému; pomoz nám … vždyť spoléháme na tebe. Ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto davu … I porazil Hospodin Kúšijce před Ásou“ (2. Paralipomenon 14,10-11).

Když Ása vedl vítěznou armádu zpět do Jeruzaléma, prorok Azarjáš mu před královskou bránou předal poselství: „Poslyš mě, Áso … Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás … Když se Izraelci ve svém soužení obraceli k Hospodinu … a hledali ho, dával se jim nalézt.“ (2. Paralipomenon 15,2-4) Hospodin tak připomněl Ásovi: „Áso, byla to má přítomnost, která ti získala vítězství a nikdy na to nezapomeň.“

Neumím si představit, jak mohou mít nevěřící v těchto nebezpečných časech pokoj bez přítomnosti Ježíše a jeho ujištění. Strach a utrpení dnes visí nad lidstvem jako černý mrak. Díky Bohu za důvěrný vztah s Ježíšem v této hrozné hodině. Ježíš tě miluje a vším tě vítězně provede.

Download PDF