BOŽÍ POVĚŘENÍ | World Challenge

BOŽÍ POVĚŘENÍ

Gary WilkersonMarch 11, 2019

„Právě přijížděl etiopský dvořan … Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi: ‚Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!‘“ (Skutky 8,27-29).

Tento etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, etiopské královny, byl v Jeruzalémském chrámě uctít Boha, a hledal, jak se vydat novým životním směrem. Na zpáteční cestě s hledajícím srdcem četl Písmo ve svém voze.

Pán dal Filipovi pokyn, aby šel k této cestě a s Etiopanem se setkal. Filip poslechl, a když uviděl Etiopana a přišel blíže, aby s ním promluvil, uslyšel, jak si čte Izajáše 53,7: „Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.“

Muž se Filipa zeptal, co to Písmo znamená, Filip rozpoznal, že jeho srdce touží po pravdě, a pustil se do podrobného vysvětlování pravdy o Ježíši Kristu. „Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.“ (Skutky 8,35)

Úsek z Písma, který Etiopan četl ze Starého zákona, mluví o naplnění proroctví o Ježíši Kristu. Filip mu vysvětlil Boží plán spásy, křest, nové Boží království – všechno, co se úplně a naprosto vyplnilo na jednom Člověku – Ježíši. Etiopan otevřel své srdce a na poselství reagoval a získal věčný život.

Když věrný věřící říká evangelium ochotnému srdci, stane se zázrak. Možná stále ještě hledáš větší porozumění o Ježíši. Pokud ano, Bůh určitě odpoví na volání tvého srdce, že se o něm chceš dozvědět víc, a někoho k tobě přivede. Nebo možná Pán připraví situaci, kde ty budeš moci sloužit někomu jinému.

Download PDF