BOŽÍ SRDCE JE TI NAKLONĚNO! | World Challenge

BOŽÍ SRDCE JE TI NAKLONĚNO!

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2021

Co má říci mně a tobě oblak svědků z listu Židům 12,1? Jednoduše toto: „Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.“ (1. list Petrův 3,12)

Nevěřím tomu, že by nám tento velký oblak nebeských svědků řekl, abychom se drželi komplikovaných doktrín a teologických učení. Věřím, že by k nám mluvili o jednoduché pravdě:

  • Autor listu Židům nám svědčí o tom, že máme mít zrak upřený na Ježíše, původce a dokonavatele naší víry. Máme vytrvale kázat vítězství kříže, ustát obviňování ze strany hříšníků a odložit stranou hřích, který nás sužuje, a trpělivě běžet závod, který je před námi (viz Židům 12,1-2).
  • Král David nám dosvědčuje, že můžeme důvěřovat Pánovu odpuštění a že on od nás neodejme svého Ducha svatého. David se dopustil vraždy, byl cizoložník a lhář, ale činil pokání. Otec ho nezavrhl, protože mu byl nakloněn.
  • Petr nám svědčí, že zhřešil proti největšímu světlu, které kdy mohl člověk mít. Mohl zůstat ve vině a v odsouzení, ale i k němu Bůh naklonil své srdce.
  • Pavel nám svědčí, že se nemáme bát utrpení. Když Kristus povolal Pavla ke kázání evangelia, ukázal mu, jak mnohá utrpení jej čekají.

Když Pán k tobě nakloní své srdce, čekají tě mnohé zkoušky. Ale čím delším a těžším utrpením procházíš, o to větší je Boží blízkost, láska a péče. To je svědectví Pavlova a Ježíšova života. Nepřítel může jít proti tobě, ale Ježíš proti němu pozvedl svou korouhev. V Ježíši nacházíme absolutní odpočinutí.

Download PDF