BYLI VYSVOBOZENI Z PECE! | World Challenge

BYLI VYSVOBOZENI Z PECE!

David Wilkerson (1931-2011)April 6, 2018

My všichni známe dobře ten příběh. Král Nebúkadnesar, panovník Babylóna, svolal všechny vedoucí své vzdálené říše, aby se společně shromáždili a ctili falešné bohy. Král vztyčil obrovský zlatý obraz a okázale oděl vůdce — místodržitele, knížata, soudce a úředníky provincií — společně se všemi lidmi země se měli podřídit královu nařízení a klanět se před obrazem. A pokud by to neudělali? Okamžitý rozsudek smrti.

Šadrak, Méšak a Abed-nego, tři výjimeční mladí židovští muži, byli také přivedeni do paláce. Byli to vzdělaní muži, cvičení v jazyku a jmenováni jako vedoucí ve vládě. Když král Nebúkadnesar rozkázal, aby se všichni klaněli před jeho falešným bohem, tito mladí muži odmítli. Žárliví vůdci je okamžitě udali králi, který se rozzuřil a nechal si je předvést. Hřímal, “Jak si může dovolit kterýkoli člen mé vlastní vlády takovou neposlušnost!”

V těch dnech byli narušitelé královských nařízení uvrženi do ohnivé pece. Král nařídil, aby se pec rozpálila sedmkrát více než obvykle a znovu vyzval Šadraka, Méšaka a Abed-nega: “Kdo vás vysvobodí z mých rukou?” Odpověděli: “Jestliže náš Bůh, kterého uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.” (Daniel 3:17).

Můžeš si být jist, že tito tři mladí muži velice dobře věděli o strašném horku rozpálené pece a jsem si jist, že nechtěli zemřít. Ale ve svých srdcích měli neuvěřitelnou víru z Ducha svatého a byli oddaní, napřímení. Král a králova skupina se dívali, jak jsou muži svázáni a vhozeni do pece.

Představ si jejich úžas, když viděli muže, jak se procházejí nad žhavými uhlíky — ti čtyři muži v ohni! Jejich pouta spadla a oni zvedli ruce a chválili Boha! Ježíš byl s nimi v jejich krizi a oni vyšli z ohně, což bylo svědectvím pro všechny.  

Download PDF