CESTA KE SVATOSTI | World Challenge

CESTA KE SVATOSTI

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020

„Tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.“ (Římanům 12,5) Vírou jsme jednou z mnoha částí Kristova těla, přijati do jedné rodiny. Již zde není černý, bílý, žlutý, hnědý, žid nebo pohan. Všichni jsme jedné krve – jedním novým stvořením – v Kristu Ježíši! Jen díky Kristově oběti na kříži se může člověk stát svatým, ne na základě dobročinnosti, spravedlivých činů, lidského úsilí nebo tělesným snažením.

„Ve svém těle zrušil nepřátelství — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními — aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Efezským 2,15) Pouze jediný může být přijatý Otcem: nový, vzkříšený člověk. Když všichni, kdo v něho věří, jsou jako nový člověk představeni Otci, Otec odpovídá: „Přijímám vás všechny jako svaté, protože jste svatí v mém Synu!“

Byli jsme zapečetěni Duchem svatým. „Podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu … V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého“ (Efezským 1,10.13). Vidíte, svatost není něco, čeho můžeme dosáhnout nebo se k ní dopracovat. Spíše je to něco, čemu věříme. Cesta ke svatosti není o lidských schopnostech, ale o víře.

Boží poselství o svatosti není o vnějších věcech. Týká se jasně a jednoduše víry. To je jeho úžasná odpověď na úzkostný pláč zástupů křesťanů, kteří touží po pochopení toho, jak být svatí. Svatí jsme, když přijmeme jeho svatost!

Milovaní, odložte všechno spoléhání na své tělo a prohlaste: „Prohlašuji, že moje svatost je v Ježíši Kristu. Jsem součástí jeho těla a můj Otec mě vidí jako svatého – protože jsem v Kristu.“

 

Download PDF