CHCEŠ ZNÁT BOŽÍ VŮLI? | World Challenge

CHCEŠ ZNÁT BOŽÍ VŮLI?

Jim CymbalaDecember 5, 2020

Když se rozhlédneme po křesťanstvu, vidíme spoustu církví, které konají pro Boha veliké věci - lidé zde nalézají Krista, jsou křtěni, na modlitebních setkáních vyprosí Boží požehnání a atmosféru prostupuje Duch lásky. V těch sborech je Kristův Duch a ovzduší je plné radosti.

Můžeme se také ovšem setkat se sbory, které Ježíši Kristu pravděpodobně dobré jméno nedělají. Lidé zde jsou vlažní a dělají ostudu Pánovi svými činy a postoji.

Nevyhnutelná znamení, že Bůh zde koná, chybí a ovzduší naplňuje smrtelný duchovní chlad.

Apoštol Pavel píše sboru v Efezu: „Neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti, ale naplněni buďte Duchem svatým.“ (Efezským 5,18) Kdyby byli všichni křesťané stále naplnění Duchem Svatým, proč by Pavel dával tak výrazný příkaz? O několik veršů předtím Pavel napsal: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ (Ef 5,15-17) Vypadá to, že Pavel říká, že potřebujeme vedení Ducha Svatého, pokud chceme žít moudře, chápat Pánovu vůli pro naše životy a prožít naplněný život. Pokud nežijeme z Ducha Svatého, mineme to, čím nás Pán chce mít.

Je tu tedy otázka: Pokud sdělení Bible je jasné, že žít z Ducha Svatého je nezbytné, co mnohé z nás zdržuje od plného odevzdání života Duchu Svatému? Někteří z nás se obávají otevřít se Duchu Svatému, protože nechceme ztratit kontrolu. To je pochopitelné. V naší přirozenosti se snažíme chránit sami sebe, takže předání kontroly může vypadat děsivě.

Ironii života plněného Duchem Svatým je, že se musíme vzdát moci, abychom větší moc získali. Kolikrát ses na své cestě křesťana dostal do bodu, kdy jsi usiloval něco vykonat, a tak ses prostě do této záležitosti ponořil ještě víc? Ale křesťanství není náboženství založené na vlastní snaze, ale na schopnosti a moci Ducha Svatého.

„Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“ (Filipským 2,13)

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF