CHODIT DUCHEM | World Challenge

CHODIT DUCHEM

David Wilkerson (1931-2011)October 31, 2019

Apoštol Pavel říká: „Choďte Duchem, a nevykonáte žádost těla.“ (Galatským 5,16) Také řekl, „Jsme-li živí Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ (Gal 5,25)

Chodit Duchem znamená jednoduše dovolit Duchu Svatému v nás vykonat to, co jej Bůh poslal vykonat. Ježíš řekl o svém Otci,A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky – Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás.“ (Jan 14,16-17)

Římanům 8,26 popisuje jednu z nejmocnějších činností Ducha Svatého v srdci věřícího: „A tak nám také Duch pomáhá v našich slabostech. Vždyť ani nevíme, jak a za co se správně modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá s nevýslovným sténáním.“ Hebrejské slovo sténání znamená toužebné vzdychání – dychtění po Kristu. Toto vzdychání vyjadřuje, „Ježíši, ty jsi jediné štěstí na tomto světě. Kráčej se mnou a vládni mi.“

Duch Svatý nám byl poslán jako dar od Boha, aby nás zapečetil, posvětil, zmocnil a připravil jako nevěstu pro Pána Ježíše Krista. Je naším průvodcem, utěšitelem, posilou, když přijdou těžkosti a každý svůj dotek a projev používá k vysvobození, abychom se stali více vhodnou nevěstou.

Duch svatý nepřichází pobavit nebo předvádět znamení a zázraky pro vzrušení nebo dobrý pocit. Ne, on nám pomáhá odvyknout od světa, usvědčit nás ze všeho, co by nás poskvrnilo a odvrátilo naše oči od Ježíše. Chce v nás vypůsobit touhu po Ježíšově brzkém zjevení a okrášlit nás vášnivou touhou být s ním jako jeho nevěsta.

Pokud Krista skutečně miluješ, nikdy ti nesejde z mysli. Jsi mu dražší víc, než si umíš představit.

Download PDF