CHRÁMY DUCHA SVATÉHO | World Challenge

CHRÁMY DUCHA SVATÉHO

Jim CymbalaJune 11, 2016

Za náš život byla zaplacena kupní cena a jako křesťané teď náležíme Bohu. Cenou byla krev Ježíše Krista, kterou prolil na kříži. Stejně jako Izraelité ve starozákonní době patřili Bohu na základě smlouvy, křesťané patří Bohu na základě spasení, které zakouší. Jsme nyní Božím lidem. Patříme Jemu - zachránění ze spárů hříchu, viny a odsouzení a adoptovaní do Jeho rodiny. Být někým koupen a vlastněn není v tomto případě něčím negativním, je to nádherná věc.

Bůh nás zachránil proto, aby z nás učinil lidské chrámy, obydlené Jeho Duchem. Ve starozákonní době Bůh přebýval ve vnitřní místnosti svatyně - v místě nazývaném svatyně svatých. To je místo, kde se On zabydlel. Když Pavel řekl křesťanům, že jsou chrámy Ducha svatého (1. Korintským 6:19), slovo, které použil pro "chrám" nebylo slovem používaným pro vnější místnosti starozákonního chrámu. Bylo to slovo naos, které odkazovalo na vnitřní svatyni, místo, kde přebývala viditelná manifestace Boží slávy shekinah

Právě toto přebývání Boha skrze Ducha svatého činí křesťanství odlišným od jakéhokoli jiného náboženství na zemi. Judaismus, islám a budhismus - žádné z těchto náboženství neprohlašuje, že jeho bůh přebývá ve svých následovnících. Vedoucí těchto věroučných systémů se mohou pokusit obrátit někoho na základě svého učení, ale evangelium Ježíše Krista je odlišné. Víra v Ježíše z nás učiní chodící zázraky, jejichž proměna byla zapříčiněna Duchem, který v nás osobně přebývá. 

Boží plán vykoupení byl, že bychom měli žít život plný Ducha svatého. "A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost,ale naplňujte se Duchem." (Efezským 5:18, ČSP). Zde použitá metafora znamená, že bychom mohli být naplněni Duchem až do bodu, kdy On začne přetékat - s láskou a milostí se začne vylévat na druhé. 

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF