CO SE STALO S DNEM PÁNĚ? | World Challenge

CO SE STALO S DNEM PÁNĚ?

David Wilkerson (1931-2011)February 27, 2020

Vždycky bývala neděle vyhrazena jako den Páně, den uctívání Boha a den odpočinku od všech činností. Dnes však neděle již není odděleným dnem. Je smutné, že mnoho křesťanů už nevidí neděli jako den pro křesťanské činnosti. A tak vidíme miliony věřících směřovat ke svým rodinným úkrytům — srub v horách, chalupa na venkově, chata u jezera. Neděle je pro ně důležitým dnem pro plavby na lodích, plavání, lyžování, vyjížďky nebo výlety.

Co říká Pán o dni odpočinku? V Písmu čteme, že Mojžíš řekl: „Pán vám dal den odpočinku … lid tedy sedmého dne odpočíval.“ (Exodus 16,29-30). Jinými slovy, den odpočinku byl míněn jako dar Boha člověku — a mělo to svatý účel. Slovo sabbath znamená doslova „přestat“ nebo „zastavit to, co děláte“. Čtvrté přikázání nám říká: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“ (Exodus 20,8)

Bible to popisuje takto: „Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci … V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ (Exodus 20,9-11)

Co to znamená dodržovat svatý den odpočinku? Pokud se nemá jednat pouze o poslušnost z povinnosti, co musíme udělat?

Rozhodně to zahrnuje odpočinek — fyzický odpočinek — ale svatý odpočinek nastává v duši: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.“ (Židům 4,9) Co to je odpočinek? Je to odložení všech hříchů na Krista! Bůh nás volá, abychom žili všechny dny beze strachu, starostí a úzkosti, abychom mohli chodit v Duchu bez těžkých břemen.

Milovaní, radujte se ze svého postavení v Kristu a nechte každý den stát se dnem odpočinku, kdy budete Pána slavit.

Download PDF