DĚDICOVÉ SKRZE MILOST | World Challenge

DĚDICOVÉ SKRZE MILOST

David Wilkerson (1931-2011)December 31, 2019

„Abych získal Krista a nalezen byl v něm ne s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře“ (Filipským 3,8-9). Jediná spravedlnost, kterou Bůh přijímá, je dokonalá spravedlnost Ježíše Krista, našeho Pána. A to je spravedlnost, kterou můžeme nalézt pouze vírou.

Pisatel listu Židům nám ukazuje pravdu, že spravedlnost je dědictvím všech opravdových věřících. Je to něco, co Ježíš pro nás zanechal – dědictví: „Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry“ (Židům 11,7). Noe se stal dědicem spravedlnosti ne proto, že postavil koráb, ale tím, čemu věřil a co kázal. Bůh mu dal poznání spravedlností, která je z víry, Noe se jí pevně chopil, a tak se stal dědicem dokonalé spravedlnosti!

Milovaní, vám i mně bylo odkázáno velké dědictví, když Kristus opustil zemi. Odkázal nám právo na dokonalou spravedlnost. Když byl Ježíš na zemi, žil v chudobě. Nic sice nevlastnil, přesto nám zanechal bohatství větší než diamantové doly v Jižní Africe, ropná pole Středního východu, zlato a stříbro pod americkými horami. Ježíš nám zanechal dědictví, které nás může učinit bohatšími, než je jakýkoliv člověk na zemi – dědictví, které nám umožňuje stát před Bohem bez odsouzení.

My bychom nikdy nemohli splnit spravedlnost, požadovanou Božím zákonem. Proto přišel na svět Ježíš, aby dokonale naplnil Boží zákon. Nikdy neselhal a všechno co udělal, bylo motivováno čistou láskou. „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo proroky. Nepřišel jsem jej zrušit, nýbrž naplnit“ (Matouš 5,17).

Myslíš, že je v tobě něco dobrého, co by způsobilo, aby Bůh poslal svého Syna, aby za tebe zemřel? Ne, je to čin dokonalé milosti! Jen mocí Ducha svatého tě obrátil ode vší nepravosti a zmocnil tě k životu ve spravedlnosti, kterou ti dal. Haleluja!

Download PDF