DĚLÁ JEŽÍŠ DOSUD ZÁZRAKY? | World Challenge

DĚLÁ JEŽÍŠ DOSUD ZÁZRAKY?

Gary WilkersonJuly 8, 2019

Boží slovo často popisuje zástupy, které přicházely k Ježíši, aby byly uzdraveny. „A pověst o něm se roznesla po celé Sýrii, i přinášeli mu všechny, kdo se měli zle, sužované různými chorobami a trýzněmi, i démony ovládané a náměsíčné a ochrnuté, i uzdravoval je.“ (Matouš 4, 24)

„Přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil“ (Matouš 8,16)

„Když vystoupil z lodi a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem a uzdravoval jejich nemocné.“ (Matouš 14,14)

Proč se tyto zázraky mohly dít? Protože Ježíš viděl lidi, kteří byli nemocní a zranění, a měl s nimi soucit. On vždy hledal ty, kteří byli ztraceni, a jeho srdce bylo pro postižené neustále otevřené. Ale Ježíš měl ještě vyšší poslání - oslavit svého Otce. Chtěl ukázat Boží majestát a moc a vyvýšit Jeho jméno skrze skutky, které činil.

Když učedníci chodili s Ježíšem a spolu s ním sloužili, Ježíš jim zdůraznil, že mohou dělat ještě větší věci, než dělá On. „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“ (Jan 14,12)

Věříme, že Ježíš i dnes uzdravuje nemocné a přichází ke ztraceným. Ale koná skrze nás zázraky? Zpíváme písně o Ježíši, slyšíme o Něm kázání, čteme knihy a modlíme se za své věci - ale následujeme pozorně Ježíše? Americká mentalita říká, že následovat Ježíše znamená mít nějaké vyznání - ale následovat ho je mnohem víc.

Modlete se: „Ježíši, dej mi moc, víru, důvěru a odvahu nechat zkoumat mé srdce Tvým Slovem. Veď mě, abys mohl konat skrze mne ještě větší skutky, než jsi dělal, když jsi byl na zemi.“

Download PDF