DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ! | World Challenge

DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ!

David WilkersonJune 10, 2016

Očekáváš Jeho příchod a toužíš po něm?

Nikdy bych svému bližnímu neudělal něco, co by způsobilo, že by pochyboval o své připravenosti. Většina lidí, kteří čtou toto poselství pravděpodobně řekne: „Ano, jsem připraven. Činil jsem pokání, vyznal své hříchy a je mi odpuštěno. Složil jsem svou důvěru v Ježíšovu spravedlnost, a kdyby přišel právě teď, nebude pro mě žádného odsouzení. Vím, v koho jsem uvěřil. Mám jistotu, že jsem Jeho.“ Sám bych to o sobě řekl stejně.

Nicméně, když znovu pročítám Kristova varování, stále narážím na něco, čemu nemůžu uniknout. Ježíš přikazuje: „Bděte tedy“ (Matouš 24:42) Nato říká: „To však vězte“ (24:43) Jinými slovy: „Jestli budeš připraven – pokud chceš být bdělý, tak jak tě chci mít – je zde něco, co musíš vědět.“

Následně Ježíš popisuje muže, který si myslel, že je připraven, avšak nebyl. Dům tohoto muže byl vyloupen. (24:43) Dále Ježíš popisuje člověka, který byl skutečně připraven. (24:45-47) A nakonec vyslovuje hrozivé varování o zlých služebnících, kteří skončí v pekle pokrytců. (24:48-51)

Služebník, který je skutečně připraven, je přirovnán k hospodáři, který poskytuje potravu svým podřízeným. „Kdo je tedy ten věrný a moudrý služebník, kterého jeho pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? “ (24:45) Ježíš nám říká, že takového služebníka odmění ustanovením nade vším svým majetkem. (viz 24:47) Evidentně je služebníkovo „dávání pokrmu v patřičný čas“ velmi důležité.

Kdo jsou ti hospodáři, na které tady Ježíš poukazuje? Jsou to rodiče. Zahrnuje to taktéž pastory, kteří řídí „Boží rodinu“. (Efezským 2:19) Jak tedy rodič poskytuje „pokrm v patřičný čas“? V biblické terminologii pokrm představuje Boží Slovo. Význam toho slova v řečtině je spojován s potravou, vychází z kořene slova „předložit“. Slovní obrat v patřičný čas pak znamená „v ten správný čas“. Kristus říká: „Požehnaní jsou rodiče, křeří živí své děti Božím Slovem. Vychovávají je s biblickým napomínáním dokud je čas - dřív, než bude pozdě.“

Download PDF