DŮKAZY OBNOVENÍ | World Challenge

DŮKAZY OBNOVENÍ

David Wilkerson (1931-2011)November 15, 2019

V poslední době se vede spousta diskuzí o tom, jak by měla vypadat obnova. Je na to mnoho rozdílných názorů. Prvním důkazem opravdové obnovy je velká touha slyšet a být poslušný Božímu Slovu. Za dnů Nehemiáše, lidé sdělili Ezdrášovi, který byl kněz a písař, své velké přání, aby jim četl Mojžíšův zákon. „Ezdráš otevřel knihu před očima všeho lidu … Když ji otevřel, všechen lid povstal.“ (Nehemiáš 8,5)

Touhou jejich srdce bylo: „Předneste nám pravdivé Boží Slovo!“ Ezdráš stál na vysoké dřevěné kazatelně a četl šest hodin Slovo Boží, zatímco zástup stál a pozorně naslouchal. Spousta křesťanů se dnes v kostele nudí a mají zájem jen o krátký výklad. Na druhou stranu jsou tu tací, kteří žízní po Slovu a chtějí slyšet řeč inspirovanou Duchem Svatým.

Dalším důkazem obnovení je pravá lítost. Lidé za dnů Nehemiáše se nejprve radovali a chválili Pána při čtení Slova. Potom se sklonili k zemi a klaněli se Bohu, „Ezdráš dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid odpověděl: ‚Amen, amen‘ a pozvedal přitom své ruce; poklekali a klaněli se Hospodinu tváří k zemi.“ (Nehemiáš 8,6) Lidé se třásli, přijali Boží Slovo do srdce a činili pokání.

Když přijde obnovení, přichází duch radosti a oslavování. „Všechen lid šel, aby jedli a pili … Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která jim byla oznámena.“ (Nehemiáš 8,12) Pokaždé, když je obnovena láska k Božímu Slovu a přichází pokání, vždy následuje vlna opravdové radosti a oslav.

Posledním důkazem obnovení je naprosté oddělení od světa. „A potomstvo Izraele se oddělilo od všech cizích obyvatel.“ (Nehemiáš 9,2). Při každém biblickém obnovení, neustále narůstá vědomí Pánova volání k oddělení ode všeho světského a smyslného.

Bůh nechává povstat zbytek těch, kteří chtějí obnovu, která proměňuje věřící do podoby Ježíše Krista. Jak je strhující, být živou částí Těla Ježíše Krista!

Download PDF