DŮVĚŘOVAT BOHU | World Challenge

DŮVĚŘOVAT BOHU

David WilkersonOctober 26, 2016

Uvažuj o tom, jaké vydáváme svědectví o našem velkolepém Pánu. Říkáme, že zaopatří, a nazýváme Ho Jehova Jireh. Oznamujeme Jeho zaslíbení týkající se Jeho dětí. Bůh slibuje: „Učinil jsem to pro svoje jméno, aby nebylo znesvěcováno před očima pronárodů, před jejichž zraky jsem je (Izrael) vyvedl“ (Ezekiel 20:14).

V podstatě říká: „Když jsem vysvobodil Izrael, nečinil jsem tak ve skrytu. Konal jsem kvůli nim zázraky před celým světem. A teď chci totéž učinit pro vaši generaci.“

Milý svatý, čelíš situaci, kterou jsi ještě nesvěřil Bohu? Je od tebe vyžadována zkouška víry, abys riskoval a vydal se do neznáma? Rozhodl ses, že „Pouze zázrak od Pána mě může vysvobodit“?

BOŽÍ LID NEBUDE ZAHANBEN

Asi nepřijdeme na to, jak nás Bůh vysvobodí; nikdo v Bibli na to nepřišel. S jistotou ale víme, že stačí jediný Jeho anděl a davy jsou zahnány na útěk. Pán nikdy nedopustí, aby byl Jeho lid zahanben!

Právě teď nám říká totéž, co řekl Izraelitům: „Vyvedl jsem vás z vašich hříchů a připravil jsem všem okolo vás podívanou, abych oslavil své jméno. Byl jsem to já, kdo vás vyvolil, a já vás kvůli svému jménu vysvobodím před zraky těch bezbožníků.“ Budeš tedy nyní chodit podle toho, co kážeš a o čem tvrdíš, že tomu věříš? Svěříš se Bohu kvůli Jeho Slovu, aby bylo Jeho jméno oslaveno před davy?

Kéž si všichni pro takové chvíle osvojíme Davidovu modlitbu:

„Ty však, Panovníku Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě“ (Žalm 109:21, kurzíva přidána).

Bůh nikdy nevydá potupě lid, který Mu důvěřuje. Splní při tobě své Slovo, protože je v sázce Jeho osobní čest.

Download PDF