DNEŠNÍ MODLÁŘSTVÍ | World Challenge

DNEŠNÍ MODLÁŘSTVÍ

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2020

V dnešní moderní době je pro nás těžké porozumět modlářství Starého zákona. Je až neuvěřitelné číst o inteligentních lidech, kteří jsou tak zaslepeni, že uctívali ručně vyrobené sochy ze dřeva, kamene a drahých kovů a obětovali jim. Byl to hřích modlářství, který uvrhl Boží hrozný hněv na jeho vlastní lid. „Nemodli se za tento lid ... neboť tě nevyslyším.“ (Jeremjáš 7,16)

To je Boží prohlášení proti modlářství ve Starém zákoně. Bůh i dnes nenávidí modloslužbu naprosto stejně. Po Americe se právě teď šíří nové modlářství. Existují zprávy o tom, že Bůh mocně koná v různých částech země, ale musíte být opatrní, kam půjdete a jakým učením se necháte vést. Musíte mít rozpoznání, abyste se nenechali svést k modlářství, které vás odvrátí od Kristova kříže.

Kříž - včetně jeho požadavků a nadějí - je samotným srdcem evangelia a jakékoli poselství nebo uctívání musí být na něj soustředěno. Bez kříže zbývá jen plevel - zvrácené evangelium, které uráží Pána. Jsou služebníci, kteří jsou naléhaví, výmluvní, příjemní a velmi vynalézaví, ale kážou „jiné evangelium“.

Z Pavlova dopisu vidíme, že to začalo už v jeho době: „Divím se, že se od toho, který vás povolal Kristovou milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit.“ (Galatským 1,6-8)

Chvalte Boha za skutečné služebníky Kristovy, kteří směle hlásají evangelium kříže. V těchto posledních dnech jsou hradbou proti modlářství!

Download PDF