DOKONČENÉ DÍLO VÍRY | World Challenge

DOKONČENÉ DÍLO VÍRY

David Wilkerson (1931-2011)January 28, 2020

Ďábel ti rád říká, že jsi špatný, neužitečný, slabý. Říká ti, že jsi naprosto selhal a že nikdy nevyhovíš Božím měřítkům. A navíc tě chce přesvědčit, že se Bůh na tebe hněvá.

Jsou to lži, které přicházejí přímo z pekelné jámy! Nepřítel tvé duše je rozhodnut oslabit tvůj vztah s nebeským Otcem a odvést tvou pozornost od úkolu, ke kterému jsi byl povolán a pomazán. Přestože víš, že satan je lhář, podívejme se na důkaz, že Ježíš tě učinil cenným tím, že se pro tebe obětoval na kříži.

„On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů“ (Koloským 1,13-14).

Otec nás učinil způsobilými, cennými, oprávněnými, abychom „byli účastníky dědictví svatých.“ To, co Ježíš vykonal na kříži, tě opravňuje k věčnému dědictví, a jestliže tě Bůh uznal za hodného pro věčný život, promění i tvůj charakter.

Nemůžeš získat Kristovu spravedlnost tím, že na ní budeš pracovat, můžeš ji ale získat tím, že v ni budeš věřit a důvěřovat v tom Bohu. Jsi nejen spasen vírou, ale jsi posvěcen vírou, ospravedlněn vírou, uzdraven vírou, zachován vírou. To všechno se děje vírou v to, co učinil Spasitel.

Neposlouchej satanovy lži o svém chození s Ježíšem. Opravdu jsi hoden kvůli jeho oběti; jeho láska trvá navždy! Můžeš se postavit před celé nebe i zemi v úplné jistotě a v plné důvěře.

Download PDF