DOKONALÝ V LÁSCE | World Challenge

DOKONALÝ V LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)November 12, 2019

Láska, bázeň, poslušnost — když přijde na chození s Bohem, jsou tyto věci neoddělitelné, protože nemůžeš praktikovat pouze jednu bez ostatních dvou.

  • BÁZEŇ – „Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo“ (Přísloví 8,13).
  • LÁSKA – „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje“ (Jan 14,21).
  • POSLUŠNOST – „A to je láska, žít podle Božích přikázání“ (2. Janova 6).

Nemůžeš milovat Boha, aniž bys měl Boží bázeň; nemůžeš jej milovat, aniž bys poslouchal jeho Slovo. Někteří učí, že jen bázeň před Bohem vyvolává u věřících to, že utíkají od hříchu, zatímco ostatní vyučují, že jediná správná motivace proti hříchu je láska. Milovat jej znamená poslouchat každé jeho přikázání, ale co vyvolává stálou poslušnost? Milující poslušnost vyvěrá z jednoho zdroje: bázně z živého Boha. Poslušnost zrozená ze skutečné a zbožné bázně je dokonalá láska.

Pokud máš skutečně bázeň před Bohem, pak budeš poslouchat každé jeho slovo. Bázeň před Bohem dostaneš tak, jak ji dostal Izrael: naučíš se jí! Hospodin je připraven naučit bázni všechny, kteří po ní touží: „Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni“ (Žalm 34,11). Náš milující Otec nás učí bázni skrze své Slovo.

Ježíš zaslíbil úžasná požehnání všem, kteří jej poslouchají. „A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat“ (Jan 14,21). To je jeden z nejmocnějších slibů v Božím Slově! Otec má v srdci velkou lásku pro ty, kteří chodí v poslušnosti k Jeho Synu.

Začni chodit plně v poslušnosti ke všemu, co znáš z jeho přikázání a zdokonalíš se ve své lásce k Ježíši!

Download PDF