DOVOL JEŽÍŠI, AŤ JE TI VŠÍM | World Challenge

DOVOL JEŽÍŠI, AŤ JE TI VŠÍM

David Wilkerson (1931-2011)September 11, 2019

Pán touží po blízkém vztahu se svými drahými dětmi. Touží být o samotě s tím, koho miluje. „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí zjevně.“ (Matouš 6,6)

Nevěřící chtějí vidět opravdový příklad Kristova sloužícího srdce v těch, kteří se označují za křesťany. Náboženství dnes přehlíží hřích se slovy jako bratrství, láska a jednota, čímž se zříká skutečné svatosti. Ale křesťané, kteří tráví svůj čas „v skrytu“ s Ježíšem povstávají a vydávají nekompromisní svědectví hladovému a čekajícímu světu.

Ježíšovo jméno je v dnešním světě, zvláště v Americe, znesvěcováno. Římští vojáci se mu vysmívali tím, že mu vložili na hlavu trnovou korunu, ale tento národ se mu nyní vysmívá s větší důmyslností.

Ježíš však také trpí odmítnutí od mnohých, kteří se k němu nejvíce hlásí, křesťanů. Dej komukoliv, kdo se považuje za křesťana, tyto otázky: „Cítíš, že potřebuješ Ježíše? Toužíš po tom poznat ho víc?“ Skoro všichni by odpověděli kladně. Ale mnozí nade vše milují chválu od lidí a nabývání hmotných věcí. Boží Slovo říká: „Jestliže někdo miluje svět, láska Otcova v něm není.“ (1.Janův 2,15)

Pro všechny, kdo touží poznat Ježíše, je to zcela určitě možné. Boží Slovo říká: „budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, když ho budeš hledat celým svým srdcem a celou svou duší.“ (Deuteronomium 4,29) Ježíš touží trávit s tebou čas o samotě, proto se nenech pohltit konáním dobrého natolik, že bys s ním ztratil kontakt. On je tvá spravedlnost, tvé světlo, tvá radost, tvůj pokoj, tvé spasení, tak mu dovol, ať je ti opravdu vším.

Download PDF