DRŽ SE BOŽÍCH ZASLÍBENÍ | World Challenge

DRŽ SE BOŽÍCH ZASLÍBENÍ

David Wilkerson (1931-2011)November 11, 2020

Jen málokdo z nás zažil tak těžké časy, jaké nás právě teď zastihly. A provést nás tímto strádáním může jen osobní slovo od Pána. Z Písma vidíme, že Bůh byl svému lidu vždy věrný, a když bylo třeba, dal mu vždy slovo, které tolik potřeboval a díky němuž našel z každé situace východisko.

Ve Starém zákoně můžeme na mnoha místech najít frázi: „Stalo se slovo Hospodinovo ...“. O Abrahamovi Písmo říká: „Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo“ (Gen 15,1). O Jozuovi čteme: „…. podle slova Hospodinova, které přikázal Jozuovi“ (Joz 8,27) a stejně tomu bylo s Davidem a s proroky.

Nemůžeš bojovat boj víry, aniž bys přitom nenaslouchal ujišťujícímu hlasu Božímu, kterým k tobě mluví. Když se David se svými válečníky vrátili z bitvy a nalezli svou vesnici vypleněnou a viděli, že jejich blízcí byli uneseni, křičeli v bolesti: „Jak se to mohlo stát? Jak to mohl Bůh dovolit?“ Pak „se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení“ (1 Sam 30,4).

Tento příběh z Davidova života nám ukazuje, že když nás potká podobná katastrofa, je v pořádku plakat. Ale poté David našel posilu. „David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu“ (1 Sam 30,6). Místo aby se strachu poddal, David se rozhodl se strachem bojovat. Myslím si, že se přitom rozpomínal na všechnu předchozí Boží pomoc ve svém životě. Všech vítězství se mu dostalo díky neuvadající víře.

„Řekněte nerozhodným srdcím: ‚Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit‘“ (Iz 35,4).

A tak zatímco celý svět prochází odplatou a zdá se, že všechno se vymyká kontrole, Bůh nás zachraňuje. A chaos, který vládne světu, dokonce využívá pro spasení. On je věrný a svůj lid provede každou katastrofou.

Jako Boží lid máme privilegium Ducha svatého, který k nám mluví. Věřím tomu, že pro každého křesťana je v těchto dnech výzvou, aby se upnul k Písmu, dokud na něj z Bible nevyskočí Boží poselství adresované přímo jemu. A až se to stane, poznáme to, protože uslyšíme ten stálý, tichý hlas Ducha, jak nám šeptá: „Toto zaslíbení patří přímo tobě. Je to Boží slovo adresované speciálně tobě a Pán ti ho dává, aby tě provedl těmihle těžkými časy.“

Download PDF