DRŽEN KRISTOVOU MODLITBOU | World Challenge

DRŽEN KRISTOVOU MODLITBOU

David Wilkerson (1931-2011)September 27, 2019

Pán řekl: „Šimone, Šimone, hle, satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici, ale já jsem se za tebe modlil, aby tvá víra neselhala.“ (Lukáš 22,31-32) Ježíš předem věděl, že bude Petr tříben, ale nezabránil tomu, protože tento proces byl potřebný. Ale Ježíš jedním dechem dodal: „Modlil jsem se za tebe“. Řekl, „Modlil jsem se za tebe“, nikoliv „Budu se za tebe modlit“. Nejspíš už dlouhé hodiny strávil v rozhovorech s Otcem o Petrovi. O tom, jak ho má rád, jak potřebný je v Božím království, jak si ho cení jako přítele. Když Ježíš řekl, že se za něj modlí, nemluvil jenom k Petrovi, ale ke všem učedníkům, i k nám dnes.

Ježíš velmi dobře znal krutost a moc nepřítele a to, jak satan tříbí Jeho následovníky. Nikdo z nás nedokáže porozumět obrovskému konfliktu, který zuří právě teď v duchovním světě proti svatým, kteří se celým srdcem pevně rozhodli chodit s Ježíšem.

V životě křesťana jednou přijde okamžik, kdy přejdeš hranici vedoucí k životu poslušnosti a závislosti na Ježíši a rozhodneš se v srdci, že už pro tebe není cesty zpět. Když to uděláš, staneš se hrozbou pro království temnoty, čímž se z tebe stane cíl pro duchovní síly a mocnosti. Svědectví každého věřícího, který se obrátí k Pánu celým svým srdcem, který hladoví po svatosti a hlubším chození s Ježíšem, zahrnuje i okamžik, kdy vypuknou těžké zkoušky.

„Ježíš … pozdvihl oči k nebi a řekl… Za ně prosím … Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal… Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“ (Jan 17,1.9.11.15) Pokud jsi vydaný Bohu, čteš Jeho Slovo, trávíš s Ním čas, miluješ ztracené duše, nezáleží, čím procházíš nebo co je před tebou. Ježíš se za tebe přimlouvá. Jaká je to úžasná útěcha pro každé Boží dítě!

Download PDF