DUCH SVATÝ A BOŽÍ ZASLÍBENÍ | World Challenge

DUCH SVATÝ A BOŽÍ ZASLÍBENÍ

David WilkersonMarch 4, 2016

Zamyslete se nad těmito zaslíbeními, které nám Bůh dal, a posuďte, jestli vaše odpověď zní "Ano a amen!"

1. Bůh vás utvrdil, označil pečetí, naplnil a pomazal Duchem Svatým. "Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku." (2. Kor. 1:21-22)

Nemůžete chodit v Duchu, pokud nevěříte, že jste naplněni Duchem. A pravdou je, že Duch Svatý je s námi neustále, i ve chvílích, kdy děláme špatné věci. Ve skutečnosti Ho potřebujeme stejně, když hřešíme, jako když děláme věci správně.

2. Ježíš slíbil, že Duch Svatý s námi zůstane "navěky, totiž Duch pravdy... vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl." (Jan 14:16-17, 26) Stručně řečeno, Duch naplňuje naši mysl pravdou a v té pravdě nás vede. Můžete říct ano tomuto zaslíbení? Můžete říct, "Amen, Pane, ať je to tak v mém životě"?

3. Ježíš slíbil, že Duch bude naším vnitřním hlasem, který nás povede, oslaví v nás Krista a ukáže nám věci budoucí. "Ale až přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. ... oznámí vám i věci budoucí." (Jan 16:13) Pochybujete ještě, že tak úžasný slib vůbec může být pravda? Zdá se vám jako příliš dobré to, že vás chce Duch vést na každém kroku? Nebo můžete říct, "Ano, Pane, ať to tak je"?

4. Bůh nám slíbil, že nám poskytne vedení na každé cestě. "Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná." (Přísloví 3:6) Přijali jste Jeho vedení na svých cestách - doslova na každém kroku každého týdne, dne, momentu? Jdete věrně tímto způsobem? Je to pro vás ano a amen?

Download PDF